"ވެލިރަން އެވޯޑް 2023" ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
''ސިނަރޖީ ކެއަރ ހިޔާ ޤުރްއާން މުބާރާތް 1444''ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
31 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
''މާލޭ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަން'' އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
28 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ހިޔާ ތެރަޕީ އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"މޯލްޑިވްސް އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް" އިފްތިތާޙްކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
އެމް. ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ. އިން ހުޅުމާލެ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އާރު.އޯ. ފެން ޕްލާންޓުން ފެން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ އެގެއިންސްޓް ޑްރަގް އެބިއުސް އެންޑް އިލިސިޓް ޓްރެފިކިންގ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވަވާ "އަހަރުމެންނާއެކު" އެކްސްޕޯ ހުޅުއްވައި ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
25 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"މައިލޯ އެކަޑަމީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް - 2023" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ "މަޙްފަލް ޤުރްއާނީ 1445" ފެށުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ކެމްބްރިޖް ޓީޗަރސް ޖޮބް އެލައިކް ސެޝަން" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމްދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
12 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް