ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 ނޮވެންބަރު 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ކްލިކް ކޮލެޖުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 ނޮވެންބަރު 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ކެއަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް 25 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވެވި "ހަވީރު" ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
9 ނޮވެންބަރު 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޓްރެފިކް މޮނިޓަރސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 ނޮވެންބަރު 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
މާލެ އޭރިއާގެ ޓްރެފިކް ޕޮލިހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 އޮކްޓޫބަރު 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
އަލްމަރުޙޫމް ސަމަރުބުލޫ އިބްރާހީމް މަނިކުގެ ހަނދާނުގައި ބޭއްވެވި ތައުބީނުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 އޮކްޓޫބަރު 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ''ޕޯސްޓް އެވޯޑިންގ ސެރެމަނީ'' ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 އޮކްޓޫބަރު 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ވިލާ ކޮލެޖުގެ ''ސްޓޫޑެންޓްސް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑްސް 2023'' ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 އޮކްޓޫބަރު 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ 8 ވަނަ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
''އެމް.އެން.ޔޫ. ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023'' ހުޅުވުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
21 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް