ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
29 ނޮވެންބަރު 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 ނޮވެންބަރު 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 ނޮވެންބަރު 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ރިވިޓަލައިޒިންގ ޕަބްލިކް ހެލްތް" މަހާސިންތާ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 ނޮވެންބަރު 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ދަރިވަރުން ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް.ގައި ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީނުތައް އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 އޮކްޓޫބަރު 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ދިރާގު "ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް 2019" ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 އޮކްޓޫބަރު 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް" ތަޢާރުފުކުރުމަށް ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
20 އޮކްޓޫބަރު 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ އަލިމަސް ޔޫބީލް ޕެރޭޑް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 އޮކްޓޫބަރު 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި "ޓޫރިޒަމް ޖޮބް ފެއަރ" އަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
28 ސެޕްޓެންބަރު 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ބޭއްވެވި "ޖަޒީރާ ކެނޯ ރޭސް" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ސެޕްޓެންބަރު 2019 - ފައިޞަލް ނަސީމް