"މައިލޯ އެކަޑަމީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް - 2023" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ "މަޙްފަލް ޤުރްއާނީ 1445" ފެށުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ކެމްބްރިޖް ޓީޗަރސް ޖޮބް އެލައިކް ސެޝަން" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމްދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
12 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޕްރޮސްތެޓިކް އެންޑް އޯތޮޓިކް މެނުފެކްޗަރިންގ ލެބް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
9 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ކާޑިއެކް ވާރކްޝޮޕް 2023" ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
35 ވަނަ ޕޮލިސް އިނީޝިއަލް ޓްރޭނިންގ ކޯހުގެ ޕާސިންގ އައުޓް ޕެރޭޑް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 އޮގަސްޓް 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
އެސް.ޓީ.އޯ.ގެ "ސްމާޓް ސްޓޯރ" ހުޅުއްވައި ދެއްވުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 ޖުލައި 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
އައްޑޫ ސިޓީ އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖުލައި 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
މިނިވަންދުވަހާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖުލައި 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ރާއްޖެ ޓީ.ވީ.ގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްވި އިންޓަރވިޔު
21 ޖުލައި 2023 - ފައިޞަލް ނަސީމް