ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 އޮކްޓޫބަރު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒު ކުރައްވައިގެން ހިންގަވާ، ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ފިކުރު އެކުލެވުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފެށްޓެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 އޮކްޓޫބަރު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ލ.އަތޮޅު ތަޢްލީމީ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ނައިބުރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 އޮކްޓޫބަރު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާގެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 ސެޕްޓެންބަރު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައި.ސީ.ޔޫ ގެ ޚިދްމަތް ފެށުން އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 އޮގަސްޓް 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
މޯލްޑިވް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖުލައި 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ނައިބުރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
20 ޖުލައި 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
25 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އިނާމު ދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
12 ޖޫން 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ޑައިބެޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 10ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 އޭޕްރިލް 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ގ.ދ ނަޑެއްލާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ނައިބުރައީސް
ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 އޭޕްރިލް 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން