އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ނައިބުރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
20 ޖުލައި 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
25 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އިނާމު ދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
12 ޖޫން 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ޑައިބެޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 10ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 އޭޕްރިލް 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ގ.ދ ނަޑެއްލާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ނައިބުރައީސް
ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 އޭޕްރިލް 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ގ.ދ ތިނަދޫ އެމް.އެމް. ޕްރީ ސްކޫލްގެ އަހަރީދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ނައިބުރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 އޭޕްރިލް 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ގދ ހޯނޑެއްދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 އޭޕްރިލް 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ 6 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
9 އޭޕްރިލް 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ.ގެ 15 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 އޭޕްރިލް 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާއި، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑޯނަރ ކޮންފަރެންސާއި، އަދި މާލޭގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ބޭއްވެވި
ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 މާރިޗު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
އައި.އެލް.އޯގެ މައި 8 މުޢާހަދާގައިވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އައި.އެލް.އޯގެ ފަރާތުން މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ނައިބު ރައީސް
ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 މާރިޗު 2010 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން