ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙު ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ފެބުރުވަރީ 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
ޔޫތު ޗެލެންޖް، ކިއްސަރު 2014 ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
13 ފެބުރުވަރީ 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރްކަޒުން 2013 ވަނަ އަހަރު ހިންގެވި ކޯސްތަކުން ދަސްވެނިވި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓާއި އިނާމު ދެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
13 ފެބުރުވަރީ 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 ފެބުރުވަރީ 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، މަރްޙަބާ ދެންނެވުމަށް ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
14 ޖަނަވަރީ 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 ޖަނަވަރީ 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރގެ ތަޞައްވުރުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ޑިސެންބަރު 2013 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް، ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު، ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 ޑިސެންބަރު 2013 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އިކޯ ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވައި، ކުޅިތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ފަރުމާކޮށް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 މޭ 2013 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
ފުލުހުންގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީން ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދެއްވަން ފެށްޓެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 މާރިޗު 2013 - މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން