‏ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 29 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް އިފްތިތާޙު ކުރެއްވުމުގެ ‏‏ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ‏ ‏ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު‏
29 މޭ 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
‏ސީ-އެމްބިއުލަންސްގެ ޚިދްމަތް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ‏ ‏ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު‏
29 މޭ 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
‏"ހަވީރު" ނޫހުގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު‏ ‏ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު‏
24 މޭ 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
‏ސަބާ މޯލްޑިވްސްގެ އުފެއްދުންތައް އިބްރާހ‏ީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް ‏‏އެއަރޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީގައި ވިއްކަންފެށުން، އިފްތިތާޙު ކުރެއްވުމުގެ ‏‏ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލް ‏‏އަޙްމަދު ‏ ‏ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު‏
21 މޭ 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
18 މޭ 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
18 އޭޕްރިލް 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
ދިވެހި ފުލުހުންގެ 81 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އައްޑޫސިޓީގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
6 އޭޕްރިލް 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
‏"އެދުރުހިޔާ" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ‏‏ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު‏
13 މާރިޗު 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރަށް އެކުލަވާލި ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލެޓިވް އެޖެންޑާއާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓްރެޓިކް ޕްލޭން އިފްތިތާޙު ކުރެއްވުމުގެ ރަސމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
5 މާރިޗު 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
‏ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ނަރުދަމާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް އިފްތިތާޙު ‏‏ކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު‏ ‏ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު‏
20 ފެބުރުވަރީ 2014 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު