ގއ. މާމެންދޫގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރެވުނު އިންޖީނުގެ އަދި އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 ޑިސެންބަރު 2022 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ގއ. ނިލަންދޫގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރެވުނު އިންޖީނުގެ އަދި އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 ޑިސެންބަރު 2022 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ގއ. ދާންދުއަށް އަލަށް އިތުރުކުރެވުނު ބިން ރަސްމީކޮށް ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 ޑިސެންބަރު 2022 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
42 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ޑިސެންބަރު 2022 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
5 ޑިސެންބަރު 2022 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
"ޝެފްސް ގިލްޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް - ޝެފް އެވޯޑްސް 2022" ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 ނޮވެންބަރު 2022 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ނޮވެންބަރު 2022 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގެ ހިރާސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށާއި، ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތައް އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ޙަފްލާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 ނޮވެންބަރު 2022 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
"އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮންފަރެންސް 2022" މަހާސިންތާ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 އޮކްޓޫބަރު 2022 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 އޮކްޓޫބަރު 2022 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް