ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ޤާނޫނީ ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު، ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 ނޮވެންބަރު 2018 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި، ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 އޮކްޓޫބަރު 2018 - އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
23 ސެޕްޓެންބަރު 2018ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 ސެޕްޓެންބަރު 2018 - އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ޓީ.ވީ މޯލްޑިވްސްއަށް ދެއްވި ޚާއްޞަ އިންޓަރވިޔު
21 ސެޕްޓެންބަރު 2018 - އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވުމާއި، ކުޅުދުއްފުށީ ބޮޓްލިންގ ފެކްޓްރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
21 ސެޕްޓެންބަރު 2018 - އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އައު ރަންވޭ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 ސެޕްޓެންބަރު 2018 - އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ހުޅުވުމާއި، ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުމާއި، ނޭޗަރ ޕާކު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 ސެޕްޓެންބަރު 2018 - އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ހުޅުވުމާއި، ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާއި، އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމްތައް އިފްތިތާޙު ކުރުމާއި، އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާކް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
14 ސެޕްޓެންބަރު 2018 - އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫގެ ބިން ހިއްކައި ނިމުން ފާހަގަކުރުމާއި، ފޭދޫ، މަރަދޫފޭދޫ، އަދި މަރަދޫގައި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
14 ސެޕްޓެންބަރު 2018 - އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ފެނުގެ ޚިދުމަތާއި، ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާއި، ހުޅުދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމާއި، ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ހުޅުވުމާއި، އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
13 ސެޕްޓެންބަރު 2018 - އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް