ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 1978 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ޑިސެންބަރު 1978 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ހިޖްރީ އާ އަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި ރޭޑިޔޯއާއި ޓީ.ވީ މެދުވެރިކުރައްވައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ފޮނުއްވި ތަހުނިޔާގެ މެސެޖް
1 ޑިސެންބަރު 1978 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު، ޤައުމާ މުޚާޠަބުކުރައްވައި ދެއްވި ތަޤްރީރު
11 ނޮވެންބަރު 1978 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް