ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑާއި، ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސުން "މަގުޗާޓު"ގެ ނަމުގައި ފެށްޓެވި ޕްރޮގްރާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
1 ޖޫން 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
29 މޭ 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 21 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތާއި، ދީނީ މަޒުމޫނު ލިޔުމާއ،ި ދީނީ ޅެން ހެދުމުގެ 11 ވަނަ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
25 މޭ 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ފުލުހުންގެ 9 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް ފުރިހަމަކުރި 171 ފުލުހުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 މޭ 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
"ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ" ހުޅުއްވައދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 މޭ 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އަތޮޅުވެރިންގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
9 މޭ 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށްޓަވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 މޭ 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
"ވިޔަފާރިވެރި އަންހެނުންގެ ޓްރޭޑް ފެއަރ 2006" ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
25 އޭޕްރިލް 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
"ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސް" ގެ ނަން "މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް"ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
21 އޭޕްރިލް 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
1427 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ށ. ފުނަދޫގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ފޮނުއްވި ވީޑިއޯ ޚިޠާބު
30 މާރިޗު 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް