ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ސިންގަޕޫރަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި، ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް އަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
18 ޖަނަވަރީ 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
"ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ނައިޓް 2006"ގެ ޙަފްލާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 ޖަނަވަރީ 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
"ފަނޑިޔާރުންގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ 2006" ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
14 އޮގަސްޓް 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އެއް ވަގުތަކު އެންމެ ގިނަ މީހުން ފީނުމުގެ ރެކޯޑު ރާއްޖެއިން ހެދުމާ ގުޅިގެން، އެ ރެކޯޑު ގިނިސްއިން ފާސްކޮށް، ރާއްޖެއަށް ދިން ރީތިނަމުގެ ސެޓްފިކެޓް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވެދުމަށް އެރުއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 އޮގަސްޓް 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޤަޠަރަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޓީ.ވީ މޯލްޑިވްސްއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
4 އޮގަސްޓް 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 41 އަހަރު ފުރުނު މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖުލައި 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
މޯލްޑިވިއަން މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
28 ޖޫން 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
2006 ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
14 ޖޫން 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ޓީ.ވީ ޓްރާންސްމީޓަރު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށްލައްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ޖޫން 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ތ. ވިލުފުށި އަލުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށްޓަވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 ޖޫން 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް