ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަދެގެން އުޅުނު ހަތިޔާރުއެޅި ބޭރުގެ ބޯޓް އަތުލުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑާއި ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތެލިފޯނުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 މޭ 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ކޭމްބްރިޖް އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ. އާއި އޯ ލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި އެކިމާއްދާތަކުން ދުނިޔޭގެ އެންމެމޮޅު ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ބައްދަލުކޮށްލައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 މޭ 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އ.ދ.ގެ ތިމާވެށްޓާބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާއިން ފަށާފައިވާ ”ޕްލާންޓް ފޮރ ދަ ޕްލެނެޓް: ބިލިއަން ޓްރީޒް ކެމްޕޭން“ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށްޓަވައި ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 މޭ 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މައި މަޝްރޫޢާ ބެހޭގޮތުން ބޭއްވެވި މަހާސިންތާ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 މޭ 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދިވެހި ސިފައިންގެ 115 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ އިޙްތިފާލުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 މޭ 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދިވެހި ފުލުހުންގެ 74 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
9 އޭޕްރިލް 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 އޭޕްރިލް 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، 14 ވަނަ ސާކް ސަމިޓް ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، ރާއްޖެއަށް ދަތުރުފުޅު ކުރައްވަމުން، މަތިންދާބޯޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
5 އޭޕްރިލް 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، 14 ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
4 އޭޕްރިލް 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 މާރިޗު 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް