އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
5 މާރިޗު 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
5 މާރިޗު 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 މާރިޗު 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 މާރިޗު 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 މާރިޗު 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
3 މާރިޗު 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އިންޑިޔާގެ ދި އެނަރޖީ އެންޑް ރިސޯސަސް އިންސްޓިޓިއުޓުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އެރުވި ”ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލީޑަރޝިޕް އެވޯޑު 2008“ އާއި، ޝްރީލަންކާއިން އެރުވި އެންމެމަތީ ޝަރަފް ކަމުގައިވާ ”ޝްރީލަންކާ މިތުރަ ވިބޫށަނަ“ އެވޯޑު ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، އަމިއްލަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އިސްނަންގަވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަރްޙަބާ ދެންނެވުމަށް އްވެވި ޙަފްލާގައި އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ފެބުރުވަރީ 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އަމިއްލައަށް އެދިގެން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ރޫޙު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ ކެމްޕޭން އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 ފެބުރުވަރީ 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޒުވާނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ ބޯޓުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދުއަށް ވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
20 ފެބުރުވަރީ 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑުގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރަން ފެށުން ރަސްމީ ގޮތުން އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
18 ފެބުރުވަރީ 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް