ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 43 އަހަރު ފުރުނު މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖުލައި 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް "އެއްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް" ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމަށްފަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 ޖުލައި 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދަ ބީޗް ހައުސް އެޓް މަނަފަރު މޯލްޑިވްސް ރަސްމީގޮތުން ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 ޖުލައި 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދި ޓީ.ވީ.ގެ ޚިދްމަތް ރަސްމީގޮތުން އިފްތިތާޙު ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 ޖުލައި 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދިވެހި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހާސިލުކޮށްފައިވާތީ، ހެންވޭރު ބޮޑުފުންގަނޑު ސަރަޙައްދުގެ އެކުވެރިންގެ ފަރާތުން މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވުނު ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 ޖޫން 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ފަސްވަނަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށްޓާއި ރަން މެޑެލް ޙާޞިލުކުރި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ބޭއްވެވި ފަރިއްކޮޅުގައި އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 ޖޫން 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދިވެހި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ރާއްޖެ އައުމުން، ޓީމަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށް މާލޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުގައި ބޭއްވުނު އިޙްތިފާލުގައި، ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
16 ޖޫން 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ފަސްވަނަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށްޓާއި ރަން މެޑެލް ޙާޞިލުކުރި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
14 ޖޫން 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،ދި.އެފް.އެމް 95.2 އަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
10 ޖޫން 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
5 ޖޫން 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް