ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި، ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންނަށް ސްރީލަންކާގައި ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
3 ޖަނަވަރީ 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ދިވެހި ޢާއިލާތަކާއި، ސްރީލަންކާގައި ކިޔަވަން ތިބި ދިވެހި ކުދިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
3 ޖަނަވަރީ 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގަންނަވަމުން މަތިންދާބޯޓުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
2 ޖަނަވަރީ 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 ޑިސެންބަރު 2008 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 ޑިސެންބަރު 2008 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 ޑިސެންބަރު 2008 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
29 ޑިސެންބަރު 2008 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
29 ޑިސެންބަރު 2008 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އުފައްދަވައި، އެ ޓްރައިބިއުނަލަށް މެންބަރުން
ޢައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
29 ޑިސެންބަރު 2008 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ނިއުދިއްލީގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ދިވެހި ބޭފުޅުންނާއި އަދި
ދިއްލީގައި ކިޔަވަމުން ގެންދާ ދިވެހި ކުދިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
25 ޑިސެންބަރު 2008 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު