ފަސްވަނަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށްޓާއި ރަން މެޑެލް ޙާޞިލުކުރި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ބޭއްވެވި ފަރިއްކޮޅުގައި އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 ޖޫން 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދިވެހި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ރާއްޖެ އައުމުން، ޓީމަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށް މާލޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުގައި ބޭއްވުނު އިޙްތިފާލުގައި، ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
16 ޖޫން 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ފަސްވަނަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށްޓާއި ރަން މެޑެލް ޙާޞިލުކުރި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
14 ޖޫން 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،ދި.އެފް.އެމް 95.2 އަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
10 ޖޫން 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
5 ޖޫން 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
5 ޖޫން 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ފަސްވަނަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
3 ޖޫން 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ދިވެހި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 ޖޫން 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ގްރީން ސްކޫލް އެވޯޑާއި، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޗެމްޕިއަންސް އެވޯޑް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 ޖޫން 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މުލަކަތޮޅު މުލަކުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
29 މޭ 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް