ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ރައްޔިތުންނާ
ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 ޖަނަވަރީ 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރުގައި ޤާއިމު ކުރެއްވި ޖޮބް ސެންޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 ޖަނަވަރީ 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ފާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ ރައްޔިތުންނާ
ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 ޖަނަވަރީ 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމާބެހޭގޮތުން ނ. ރ. ބ. ޅ. މިހަތަރު އަތޮޅަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން ބާއްވަވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 ޖަނަވަރީ 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ރައްޔިތުންނާ
ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 ޖަނަވަރީ 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ރައްޔިތުންނާ
ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 ޖަނަވަރީ 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ
ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު، މާލޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުގައި،
ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
4 ޖަނަވަރީ 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި، ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންނަށް ސްރީލަންކާގައި ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
3 ޖަނަވަރީ 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ދިވެހި ޢާއިލާތަކާއި، ސްރީލަންކާގައި ކިޔަވަން ތިބި ދިވެހި ކުދިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
3 ޖަނަވަރީ 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގަންނަވަމުން މަތިންދާބޯޓުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
2 ޖަނަވަރީ 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު