މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ މާހިރުންގެ ޓީމަކާ ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 ފެބުރުވަރީ 2009
ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ބިނާކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ މުހިންމު ތަރިކަތަކަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިބަހާއި ދިވެހި ޘަޤާފަތު ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
27 ފެބުރުވަރީ 2009
ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް، ނެޕާލްގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
27 ފެބުރުވަރީ 2009
ރާއްޖޭގައި ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓް ފުރްޞަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށާއި، ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނަށް މަޢްލޫމާތު ދެއްވުމަށް ސެމިނާރެއް ބާއްވަވައިފި
27 ފެބުރުވަރީ 2009
ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި ދިއްދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިޙްތިފާލުތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ދިއްދުއަށް ވަޑައިގެންފި
27 ފެބުރުވަރީ 2009
އިންޑިއާއިން އެކި ރޮނގުތަކުން ރާއްޖެއަށް މިދެއްވާ އެހީތަކާއި، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖެއަށް މިކޮށްދެއްވާ ޚިދްމަތްތަކަކީ، ދިވެހި ރައްޔިތުން ޝުކުރުވެރިވާ ޚިދްމަތްތަކެއް ކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
27 ފެބުރުވަރީ 2009
ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޙަޔާތް ފެށިގެން ދިޔުމުގައި ސިފައިން އަދާކޮށްދެއްވާފައިވާ ދައުރު ދުވަހަކުވެސް ހަނދާންނެތިގެން ނުދާނެ ކަމުގައި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ފެބުރުވަރީ 2009
ކޮމަންވެލްތް ބިޒްނަސް ކައުންސިލްގެ އިސް މެންބަރުންނާ ނާއިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި. ރާއްޖެއަށް ލިޓަރަރީ ޓޫރިޒަމް ތަޢާރުފު ކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން އިންގްލިޝް ޕެންގެ އިސްބޭފުޅުންނާއެކު ނާއިބު ރައީސް މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
26 ފެބުރުވަރީ 2009
ލާމަރްކަޒީ އުޞޫލުން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް ހިންގެވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ވެދެއްވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ވެދެއްވާނެ ކަމުގައި ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ފެބުރުވަރީ 2009
ރާއްޖެއަކީ ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރެކޯޑު މިހާރު އެންމެ ރަނގަޅަށް އޮތް ޤައުމު ކަމަށާއި، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަންވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް އޮތް ޤައުމު ކަމަށް އެމްނެސްޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ފެބުރުވަރީ 2009