ހުޅުލެއަށް އެރުމާބެހޭ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
4 ޖަނަވަރީ 2010
ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީޒަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަމުގެ މަގާމަށް އާދަމް ޙަސަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
4 ޖަނަވަރީ 2010
މެލޭޝިއާގެ ޕެންގާސީ ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ނައިބު ރައީސް މިއަދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
4 ޖަނަވަރީ 2010
ޕާމް ބީޗް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާގެ ފަރާތުން ހިންނަވަރުގައި ހަދާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
3 ޖަނަވަރީ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މީލާދީ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުއްވައިފި
1 ޖަނަވަރީ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބުގައި، 2009 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކަންކަން ކުރެވިފައި ހުރި މިންވަރުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައިފި
1 ޖަނަވަރީ 2010
ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ، ވަގުތުން ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ފުރަތަމަފަހަރަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ރައީސަކަށް ރައީސް ނަޝީދު ވެވަޑައިގެންފި
1 ޖަނަވަރީ 2010
އިންޑޮނީޝިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑޮނީޝިއާގެ ރައީސަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
31 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މާލޭ އޭރިއާ މިއަދު ހަވީރު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
30 ޑިސެންބަރު 2009
އެއްބަސްވެވޭ މަގެއް ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި، މިވަގުތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލު" އަނބުރާ ގެންނެވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި
30 ޑިސެންބަރު 2009