އަލްއުސްތާޛު އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހީމް ޝިހާބްފަދަ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުތައް ދައްކަވާފައިވާ ބަސްމަގާއި، ބޭނުންކުރައްވާފައިވާ ފަލްސަފާތައް ފުންކޮށް އެނގުމަކީ، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ވަރަށްބޮޑު ފަހިކަމެއް ލިބިދޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 ޖަނަވަރީ 2010
ކެނެޑާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
14 ޖަނަވަރީ 2010
މާދަމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބުގައި، އެމަނިކުފާނު އަބޫދާބީއަށާއި އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުފުޅެއްގެ ތަފްޞީލު ދެއްވާނެ
14 ޖަނަވަރީ 2010
ހެއިޓީއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަރުވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުމާ ގުޅިގެން، ހެއިޓީގެ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
13 ޖަނަވަރީ 2010
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމަށް ތިންބޭފުޅަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
13 ޖަނަވަރީ 2010
މިނިސްޓަރ އޮފް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ދެބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
13 ޖަނަވަރީ 2010
މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
12 ޖަނަވަރީ 2010
ލާމަރްކަޒީ އުޞޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގެވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީތަކުން ކުރައްވާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް، މިނިސްޓްރީތަކާއި ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކާ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
12 ޖަނަވަރީ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒް ކަމުގެ މަގާމަށް މުޙަންމަދު އަސްވާން އިސްކުރައްވައިފި
11 ޖަނަވަރީ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ޗީފް ހައިޑްރޯގްރާފަރ ވައިސް އެޑްމިރަލް ބީ.އާރ ރާއޯއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
10 ޖަނަވަރީ 2010