ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިލާންގެ މޭޔަރާއި އަދި އިޓަލީވިލާތުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ފެބުރުވަރީ 2009
އެމް.ޑީ.ޕީ އިއްތިހާދުން ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދަވައިދެއްވުމަށް ރެޔާދުވާލު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ފެބުރުވަރީ 2009
ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިޓަލީވިލާތާ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ހަތަރު ދާއިރާއަކުން އެހީތެރިވެދިނުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއި ކުރައްވައިފި
18 ފެބުރުވަރީ 2009
”ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖީ“ގެ ނަން ”މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް“އަށް ބަދަލުކުރައްވައި، ”ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ“ގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވައިފި. ”އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިސަރޗް ސެންޓަރ“ އާއި ”މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން އޮތޯރިޓީ“ އުވާލައްވައި، ”އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ“ގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރާއެއް އުފައްދަވައިފި
18 ފެބުރުވަރީ 2009
ނާއިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު، ގެދޮރުއެޅުމާބެހޭ އ.ދ. ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަރއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
18 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރޯމުގެ މޭޔަރާއި އަދި އިޓަލީވިލާތުގެ އިސް ބައެއް އެހެން ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
18 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޓަލީގެ ވެރިރަށް ރޯމަށް ރޭ ވަޑައިގެންފި
17 ފެބުރުވަރީ 2009
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ހިމަނުއްވައިގެން އިޢްލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، ނޫސްބަޔާންތައް ޝާއިޢު ކުރައްވަން މާދަމާ ފަށްޓަވާނެ
17 ފެބުރުވަރީ 2009
"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު"އަށް އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
16 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޓަލީއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފަށްޓަވައިފި
16 ފެބުރުވަރީ 2009