ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ޗުއްޓީ ދެއްވި މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް ޤާނޫނީ ވަކީލުން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދަޢުވާގައި، މަޖިލީހުން މިކުރެއްވި ޢަމަލުގެ ދިފާޢުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރެއްވުމަކީ، އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު އެޓަރނީޖެނެރަލަށް ދަންނަވައިފި
5 ޖަނަވަރީ 2009
ގާނާގައި އަލަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި. ސްރީލަންކާއަށް މިކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ، ވަރަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބުތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ޖަނަވަރީ 2009
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވޭނެ ޤާނޫނެއްނެތި، އެކަހަލަ ފައްތަރަކަށްދާން ޖެހިއްޖެނަމަ، ޤާނޫނީ ހުސްކަމެއް އަޔަކަނުދެއްވާނެ ކަމަށާއި، ޤާނޫނީ ބާރު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޞައްޙަ އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ސްރީލަންކާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ކަލްޗަރަލް އެފެއާޒް އެންޑް ނޭޝަނަލް ހެރިޓޭޖް މިއަދު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
3 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
3 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްރީލަންކާގެ ރައީސާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖެއާ ސްރީލަންކާއާ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ މަޝްވަރާތައް ބާއްވަވައިފި
2 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ސްރީލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
2 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ސްރީލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ކަލްޗަރަލް ފަންޑުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
2 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ސްރީލަންކާގެ ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފި. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ދެންނެވީ ވަރަށް ހޫނު މަރްޙަބާއެއް
2 ޖަނަވަރީ 2009