”ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް“ މި ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2009
ލާމަރްކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގެވުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން
މެދު ދެކުނު ސަރަޙައްދަށް އަމާޒު ކުރައްވައިގެން ބާއްވަވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހަވީރު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްދުންމަތީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
21 ޖަނަވަރީ 2009
އެމެރިކާގެ އާ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 ޖަނަވަރީ 2009
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް، އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖުމްލަ އެއްބިލިޔަން ރުފިޔާގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި. 1 ފެބްރުއަރީ 2009 ން ފެށިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ، ހެނދުނު 8.00 ން މެންދުރު 12.00 އަށް އަދި މެންދުރު 1.00 ން ހަވީރު 4.00 އަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޕޭ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު އަލުން އެކުލަވާލައްވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2009
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލުގެންނެވުމަށާއި،
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަށް ބަދަލުގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
20 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލައްވައިފި
20 ޖަނަވަރީ 2009
”ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް“ގެ ނަން ”ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް“ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރައްވައި، ”ސިވިލްއޭވިއޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް“ގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރާއެއް އުފައްދަވައިފި
20 ޖަނަވަރީ 2009
މަތީ ތަޢްލީމާބެހޭ މަޖިލިސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލުން އެކުލަވާލައްވައި، އެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ނާއިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ހަމަޖައްސަވައިފި
20 ޖަނަވަރީ 2009