ކުނި ޖަމާކުރުމާއި، ކުނި ނެގުމާއި، ކުނި ނައްތާލުމަކީ ރާއްޖެއަށް މިހާރު ވަރަށްބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އަލުން މެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
5 ފެބުރުވަރީ 2009
ހޮޅުދޫގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހޮޅުދޫ ރައްޔިތުން ސަރުކާރާއެކު ޙިއްޞާކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
5 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދުއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، މިލަދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
5 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
5 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދާއި އެމަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުން މުލީއާގެއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާދަމާރޭ އޮންނާނެ
5 ފެބުރުވަރީ 2009
މި ސަރުކާރުގެ ވަޢުދަކީ، ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ވިހިޕަސެންޓަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ގޯތިގެދޮރަށް ޚަރަދު ނުކުރުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 ފެބުރުވަރީ 2009
ރާއްޖޭގެ ތަނަވަސްކަމާއި މުއްސަނދިކަމާއި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރައްވައިގެން، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މާ ފާގަތި ދިރިއުޅުއްވުމެއް އުޅުއްވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކަމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ސަރުކާރުން ޢައްޔަން ކުރައްވާ މެންބަރުން ހަމަޖައްސަވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2009
ސަރުކާރުގެ ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރާއި ކަރާމާތް ޙަޤީޤަތުގައި ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ފެބުރުވަރީ 2009