އައްޑޫ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ޤާއިމްކުރާ ހޮސްޕިޓަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވައިލައްވައިފި
11 ޑިސެންބަރު 2019
‎ރާއްޖޭން ބޭރުކުރާ މަހަށް ރަނގަޅު އަގު ހޯދޭނީ، މަހުގެ އަގާމެދު ބަސްބުނުމުގެ ބާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތްމައްޗަށް ނެގިގެން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
10 ޑިސެންބަރު 2019
އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ތަފާތު ނުކޮށް ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ އެއްބާރުލުމެއް ދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި
10 ޑިސެންބަރު 2019
ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޔަޤީންކަމަކީ، ދިވެހި ކޮންމެ ފަރުދަކަށް، އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް، އިސްތިސްނާއެއް ނެތި، ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދީ ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެކަން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
10 ޑިސެންބަރު 2019
އިޤްތިޞާދީ އެންމެ ބޮޑު ބާރަކަށް މަސްވެރިކަން ހެދޭނީ ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް އަތާ އަތް ގުޅާލައި، އެއް މިސްރާބަކަށް އަމާޒު ހިފައިގެން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
9 ޑިސެންބަރު 2019
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުއްވާލައްވައިފި
9 ޑިސެންބަރު 2019
ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާނަމަ އެކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ޙިއްޞާކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
9 ޑިސެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
9 ޑިސެންބަރު 2019
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
8 ޑިސެންބަރު 2019
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސްޕްރީމު ކޯޓަށް ފަޑިޔާރަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
8 ޑިސެންބަރު 2019