ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ބިލު މިއަދު ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
20 ޑިސެންބަރު 2021
ފާއިތުވި ދެ އަހަރަކީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ޙަޔާތުގައިވެސް އައި އެންމެ ޙަރަކާތްތެރި އަދި އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ އަހަރުކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ޑިސެންބަރު 2021
‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދަޢުވަތަކަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
19 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރަށުގައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާތީ ރައްޔިތުން ތިއްބެވީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފައިކަމުގައި ގޮއިދޫ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލޯފަން ބޭފުޅުންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއައްސަވައި ދަތިވާކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
16 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު މިއަދު ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
16 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ފަދަ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށްގެންދަވާތީ ކައުންސިލުން އެކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރެއްވި
16 ޑިސެންބަރު 2021
ސަރުކާރުގެ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒުވެގެންދާއިރު، އަންހެނުން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން މިހާރަށް ވުރެ މާބޮޑަށް ބާރުވެރިކުރެވޭނެ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
15 ޑިސެންބަރު 2021
ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
15 ޑިސެންބަރު 2021
އަލްމަރްހޫމް ޙުސައިން ވަޙީދުގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސޮއިކުރައްވައިފި
15 ޑިސެންބަރު 2021