މިިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
5 މާރިޗު 2020
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ، ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ރައްޔިތުން ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކޮށްދިނުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
3 މާރިޗު 2020
ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮޅުންފިލުއްވައިފި
2 މާރިޗު 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް" ގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް ޤާއިމުކުރައްވައިފި
1 މާރިޗު 2020
މުޖުތަމަޢުގެ ލާބައާއިމަންފާއަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަން އިޚްތިޔާރުކުރުމާއި، އިސްކުރުން މުހިންމު – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން
1 މާރިޗު 2020
މޯލްޑިވްސް ގަރލް ގައިޑް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
29 ފެބުރުވަރީ 2020
"ކޮވިޑް-19" ވައިރަސްއިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ރާއްޖެއިން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާކަން ސަރުކާރުން ހާމަކުރައްވައިފި
26 ފެބުރުވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
26 ފެބުރުވަރީ 2020
ޝަޢުޤުވެރިވާ ދާއިރާތަކުން ކުރިއެރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުދިންނަށް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
26 ފެބުރުވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މީހުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
26 ފެބުރުވަރީ 2020