އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
21 ފެބުރުވަރީ 2021
ލ. ކަޅައިދޫގައި ބިނާކުރާ ތަޢުލީމާ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ މަރުކަޒާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
17 ފެބުރުވަރީ 2021
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ނަމޫނާ ދެއްކެވުމަށް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުންގެ ކިބައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި
15 ފެބުރުވަރީ 2021
ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކާއި މަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރައްވައިފި
10 ފެބުރުވަރީ 2021
ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއިން "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ކެޓަގަރީތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓުތައް އިޢުލާނު ކުރައްވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2021
މާލެ އަތޮޅު ކާށިދޫ ޗަސްބިމާއި، މޯލްޑިވްސް ވިކްޓްރީ ޝިޕްރެކް ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2021
"ކޮންވެންޝަން އޮން މިއުޗުއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓެންސް އިން ޓެކްސް މެޓަރސް،" އާއި، އެ މުޢާހަދާއާ ގުޅޭ އިތުރު ދެ މުޢާހަދާއެއް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2021
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވައިލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީގުކުރާ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ނޫސްވެރިންނާ ޙިއްޞާކޮށްފި
9 ފެބުރުވަރީ 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖައްސަވައިފި
8 ފެބުރުވަރީ 2021
"ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ވަގުތީ ލިސްޓުތަކާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމުން ޖަވާބު ލިބިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން އެންގެވުމަށް ފްލެޓް ކޮމިޓީން އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި
7 ފެބުރުވަރީ 2021