މަސައްކަތްތެރީންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދީ އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
29 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސީޝެލްސްއަށް ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި
29 ޖުލައި 2019
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުއްވާލައްވައިފި
29 ޖުލައި 2019
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނުގެ ބޭބޭފުޅު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ޖުލައި 2019
މި އަހަރުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ހަމަވާނެ
29 ޖުލައި 2019
މަގުމަތީގައި ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމާއި ދުއްވުމުގައި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
29 ޖުލައި 2019
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް 2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ
27 ޖުލައި 2019
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި
26 ޖުލައި 2019
ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި، މިނިވަންކަމުން ރައްޔިތުން މަޙްރޫމުވާ އެންމެ ހިނދުކޮޅެއްވެސް، މި ޤައުމަށް ކުރިމަތިވެގެންވާނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން -ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
26 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވަވައިފި
25 ޖުލައި 2019