ދިވެހި ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް، ޢާއިލީ ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަން ލިބޭނެ ކުދިންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ، ސަރުކާރުގެ ވަރަށް މުހިންމު މަޤްޞަދެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
10 މޭ 2019
ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ނަން އިނގިރޭސިބަހުން ބޭނުންކުރާގޮތް ކަނޑައަޅުއްވައިފި
8 މޭ 2019
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަންގްލަދޭޝްއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
8 މޭ 2019
އެކަކުގެ ޙައްޤު އޮންނަކަން ގަބޫލުކުރާ ހިނދު އަނެކާގެ ޙައްޤުގެ މަތިންވެސް ހަނދާންކުރުމަށް ނައިބު ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
5 މޭ 2019
ރަމަޟާން މަސް ލިއްބައިދޭ އެންމެ މަތިވެރި ފިލާވަޅަކީ، އެކަކު އަނެކަކުގެ އިޙްސާސްތައް ދެނެގަނެ، އަޅާލައި އެއްބަނޑުއެއްބަފާކަމުގެ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަކުރުމުގެ މުހިންމުކަން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
5 މޭ 2019
ދަސްވެނީންނަށް ލިބުނު ޢިލްމާއި ހުނަރުގެ ބޭނުން އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ހިފުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
4 މޭ 2019
ކިޔެވުމުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދުމުގައި ކުޅިވަރު މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރޭ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
4 މޭ 2019
ރަމަޟާންމަހު ބާއްވާ ކުރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ގުރުއަތު ނެގުމާއި ސްޕޮންސަރޝިޕް ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
3 މޭ 2019
ތެދުވެރިކަމާއެކު ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ދެމިތިއްބެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ނޫސްވެރިންނަށް ގޮވާލައްވައިފި
3 މޭ 2019
ފާޅުކުރާ ޚިޔާލެއްގެ ސަބަބުން މިސަރުކާރުން ނޫސްވެރިޔާ ހިފައި ހައްޔަރެއް ނުކުރާނެ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
3 މޭ 2019