ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނަށް އެއްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރައްވައިފި
24 ޑިސެންބަރު 2020
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ނުވަވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރައްވައިފި
23 ޑިސެންބަރު 2020
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރައްވައިފި
23 ޑިސެންބަރު 2020
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނަށް 18 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރައްވައިފި
22 ޑިސެންބަރު 2020
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް، 1 ވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވާ ޙާފިޡުންނަށް މި އަހަރުން ފެށިގެން ޚާއްޞަ މެޑެލެއް ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
22 ޑިސެންބަރު 2020
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި އައު ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި
21 ޑިސެންބަރު 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ވެސްޓްޕާކް ސަރަޙައްދުގެ ބަސްހުއްޓި އަދި ޕާކު ހުޅުވައިދެއްވައިފި
20 ޑިސެންބަރު 2020
ނަރުހުން ތަމްރީނުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
20 ޑިސެންބަރު 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "ސާފު ހުޅުމާލެ" ހަރަކާތް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
19 ޑިސެންބަރު 2020
އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.އިން އަދާކުރަމުން އަންނަނީ ނަމޫނާ ދައުރެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
18 ޑިސެންބަރު 2020