ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
4 މޭ 2020
މާލޭގައި މަގުމައްޗަށް ނުކުމެއުޅުމާއި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން މަނާކޮށް އެޗްޕީއޭ އިން ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން 2020 މޭ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މޭ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ނިޔަލަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާ ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
30 އޭޕްރިލް 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
28 އޭޕްރިލް 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ޞިއްހީދާއިރާގައި މިވަގުތު ހުރި ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅުންހުރި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
28 އޭޕްރިލް 2020
މި އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި، ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
24 އޭޕްރިލް 2020
ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ތިބެ ކުރިމަތިލާ މި ރަމަޟާން މަހަކީ ދީލަތިކަމާއި އޯގާތެރިކަން އިސްކޮށް، މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުވައި، އަޅައިލާ މައްސަރަކަށް ހެއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
23 އޭޕްރިލް 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޯވިޑް-19 ޕެންޑެމިކް އާއި ގުޅޭގޮތުން ބަނގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
22 އޭޕްރިލް 2020
ކޮވިޑް-19، ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި ފެތުރެން ފެށުމާ ގުޅިގެން، އެ ބަލި ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމާއި، ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ ފަރާތުން އެހެން މީހުންނަށް ބަލި ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
22 އޭޕްރިލް 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިފައިންގެ 128 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ސިފައިންގެ އިސްވެރިންނާއި ހުރިހާ ސިފައިންނަށް އަރިސްކުރައްވައިފި
21 އޭޕްރިލް 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
20 އޭޕްރިލް 2020