ދިވެހީންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހަދިޔާއަކީ ކާބަފައިން ދިވެހި ޤައުމު މިނިވަން ކަމާއިއެކު މިއަދާއި ހަމައަށް ގެނެސްދެއްވުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
13 އޭޕްރިލް 2019
"އަމީނިއްޔާ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ފެއަރ" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2019
އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒެބިޝަން“ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2019
”ކަމާކެމި“ އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވް ފެއަރ 2019 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2019
ޤައުމަށްޓަކައި ތިމާއަށް ކޮށްދެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ ބަލައި، އެކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް އަވަސްވެގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2019
ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އދ. މާމިގިލި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
10 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
10 އޭޕްރިލް 2019
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2019 އަދި ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
9 އޭޕްރިލް 2019
އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ، ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުން-ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
9 އޭޕްރިލް 2019