ޖަޕާނަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގެންފި
18 އޮކްޓޫބަރު 2019
"އިންޑިއާ އެކްސްޕޯ 2019" ފެއަރ އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
17 އޮކްޓޫބަރު 2019
ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލު ރައީސް ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
17 އޮކްޓޫބަރު 2019
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދެ ނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވައިފި
17 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ. އަތޮޅަށް ކުރައްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
17 އޮކްޓޫބަރު 2019
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަތުގެ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވައި ކުޑަހުވަދޫ މުޢައްސަސާތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
17 އޮކްޓޫބަރު 2019
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމާއި ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގެ ނުރައްކާ ނައްތާލަން އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިންމު – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
16 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ. ކުޑަހުވަދޫއަށް ވަޑައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލާ އަދި ރަށު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
16 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ. ހުޅުދެލި ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
16 އޮކްޓޫބަރު 2019
އިސްލާމްދީނަށް ގޮންޖަހައި ކީރިތި ރަސޫލުﷲ صلّى اللّه عليه وسلّم އަށް މަލާމަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފުރުޞަތެއް ނުދޭނެ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
16 އޮކްޓޫބަރު 2019