ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ކުޑަކުއްޖަކު ގެއްލުނު މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ޙިއްޞާކުރައްވައިފި
25 ޖޫން 2019
މާފުށީޖަލުގައި ހިނގި ހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް، ކެބިނެޓާ ޙިއްޞާ ކުރައްވައިފި
25 ޖޫން 2019
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ބިލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގެ މަޢުލޫމާތު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ޙިއްޞާކުރައްވައިފި
25 ޖޫން 2019
ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
24 ޖޫން 2019
ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ރިނބުދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 ޖޫން 2019
އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުއްވައިލައިފި
24 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ މެންޓަލް ވެލްބީންގ ކްލިނިކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
23 ޖޫން 2019