4 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ސްޕީކާސް ސަމިޓަށް ވަޑައިގެންނެވި ޢިއްޒަތްތެރިންގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވެވި ފަރިއްކޮޅުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
1 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރިޟުވާން ގެއްލުވާލާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގެ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ހާމަކުރައްވައިފި
1 ސެޕްޓެންބަރު 2019
މެރީން ރިސަރޗް ސެންޓަރގެ ނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަދަލުކުރައްވައިފި
1 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
1 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޤާރީންނާއި ޙާފިޡުން ބޭރުން ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖެއިން އެކަން ހަމަޖެއްސޭނެ ގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
31 އޮގަސްޓް 2019
މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފަހު ރާއްޖެއައި ޙައްޖުކޯޕަރޭޝަނުގެ އެންމެ ފަހު ގްރޫޕްގެ ޙައްޖާޖީންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
31 އޮގަސްޓް 2019
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ޒުވާނުންނަކީ ބަސްވިކޭ ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް ހެދުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
31 އޮގަސްޓް 2019
އާ އަހަރަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔާ މުނާސަބަތަކީ، މާޒީގެ ޢިބުރަތްތަކުން ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތެއް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
30 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮޅުމަޑުލުގެ ބައެއް ރަށްރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
30 އޮގަސްޓް 2019
ހދ. ހަނިމާދޫ ކައިރިން ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލި ހާދިސާގައި ނިޔާވި ބޭފުޅުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ހިތުގެ އަޑިން ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވަން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
29 އޮގަސްޓް 2019