ކޮޕް 26 ވޯރލްޑް ލީޑަރސް ސަމިޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
1 ނޮވެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮޕް26 ގެ ހަވާސާގައި ކޮމަންވެލްތްގެ ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަބަލް ފޯރަމްގެ މަތީ ފަންތީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
1 ނޮވެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ.ގެ ކުރީގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް، ޕްރިންސް ޒެޢިދު ރަޢަދު އަލް ޙުސައިންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
1 ނޮވެންބަރު 2021
ކޮޕް26ގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވި "ރީޑިސްކަވަރިންގ ނައިޓްރޮޖަން" އިވެންޓުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
31 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރާއްޖޭގެ މަތީ ފަންތީގެ ވަފްދު ކޮޕް26 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ގްލަސްގޯއަށް ވަޑައިގެންފި
31 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އައްޑޫ ސިޓީއާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
29 އޮކްޓޫބަރު 2021
ޤުރުއާން ކިޔަވާއިރު އޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ބަލައި ދެނެގަންނަން ޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
29 އޮކްޓޫބަރު 2021
ޤައުމެއް ބިނާކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްތަނަކީ މަދަރުސާތައް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
29 އޮކްޓޫބަރު 2021
ގްލަސްގޯގައި ބާއްވާ ކޮޕް26 ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި
29 އޮކްޓޫބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން "ބާރ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް 2021" ޙަރަކާތް ފަށްޓަވައިދެެއްވައިފި
29 އޮކްޓޫބަރު 2021