ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމާއި ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުޅިވަރި އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
10 ފެބުރުވަރީ 2020
ކޮމަންވެލްތު ޤައުމުތަކުގައި ހިންގާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ ނަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަދަލުގެންނަވައިފި
10 ފެބުރުވަރީ 2020
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރގެ މަޤާމަށް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީ ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2020
ސަރުކާރާއި ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަން ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ކަނޑުފަޅުގެ ސާވޭ ނިންމާލައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2020
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ޔޫރަޕިއަން އެކްސްޓާނަލް އެކްޝަން ސަރވިސްގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2020
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ބަލައި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކަނޑުފަޅު ދިރާސާކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއް ރާއްޖެއާއި ސީޝެލްސް ގުޅިގެން ފެށުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި
8 ފެބުރުވަރީ 2020
ހަރުކަށި ފިކުރަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު ތިން ބިދޭސީއަކަށް ދިން ހަމަލާ ގުޅިގެން ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގެ އިސްފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
6 ފެބުރުވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
6 ފެބުރުވަރީ 2020
ދިވެހީންނާއި މި ޤައުމުގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ރައްކާތެރިކަން ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކުރާނަން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
6 ފެބުރުވަރީ 2020
ސަރުކާރުންދަނީ ދިވެހިންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅަމުން
6 ފެބުރުވަރީ 2020