”ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން“ގެ ނަން ”ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން“ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރައްވައި، އެ ކުންފުނީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ފުޅާކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ވިސްނާވަޑައިގެންފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިހަހާސް ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
13 ޖަނަވަރީ 2009
ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދެއްވައި، މިހާތަނަށް ހެދިފައިނުވާ ރަށްރަށް ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވައިފި
12 ޖަނަވަރީ 2009
ޢުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދެހާސް ރުފިޔާގެ ޢިނާޔަތުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެއްލެވުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙުސައިން ޒަކީ ކަނޑައަޅުއްވައިފި
12 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ބަންގްލަދޭޝް ސަފީރު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
12 ޖަނަވަރީ 2009
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ނެރުއްވާ އެކިއެކި އިޢްލާނުތަކާއި ނޫސްބަޔާންތަކާއި ދެންނެވުންތައް ނޫސްތަކުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ފޮނުއްވަމުން ގެންދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް މިއަދު އަންގަވައިފި
12 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޓީޗަރސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްބޭފުޅުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
11 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮންޒަރވެޓިވް ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅަކާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
8 ޖަނަވަރީ 2009
ރާއްޖޭގައި އިސްލާމާއި ދިވެހި ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސުން މަދުކަމާއެކު، އެކަން ޙައްލު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހޯއްދަވައިދެއްވޭތޯ ބައްލަވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
8 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ރައްޔިތުންނާ
މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
8 ޖަނަވަރީ 2009
ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރުގައި ޤާއިމު ކުރެއްވި ޖޮބް ސެންޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހެނދުނު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
8 ޖަނަވަރީ 2009