ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ މިއަދު އިފްތިތާޙު ކުރައްވައިފި
21 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 4 ބިލެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި
20 ޖުލައި 2009
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
20 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސޭޝަލްސްގެ ކުރީގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 ޖުލައި 2009
ރާއްޖެއަށް މިހާރު ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އައި.އެލް.އޯ.ގެ ވަފްދާ ނައިބު ރައީސް، ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ މިއަދު އުފައްދަވައިފި
20 ޖުލައި 2009
މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ދޮރުތައް ބަންދުކުރެއްވުމުގައި، ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ ބޮޑު ޚިދްމަތެއް ކޮށްދެވޭނެ ބަޔަކު ތިބިކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ޖުލައި 2009
މާލެ ސާފުކުރުމަށް މިއަދު ހިންގެވި ޕްރޮގްރާމްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
18 ޖުލައި 2009
އިންޑިޔާ ކަނޑުގައި އުޅެމުންދާ ބޮޑުމަހާއި ކޯމަސް ޙިމާޔަތް ކުރުމާބެހޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ނައިބު ރައީސް މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
18 ޖުލައި 2009
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޝަރްޢީ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ޝަރީޢަތަކާ ބެހިވަޑައެއްނުގަންނަވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާއަކީ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި
17 ޖުލައި 2009