ދެވުޒާރާއެއްގެ ވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމަށާއި، އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއްވި ބޭފުޅުންނަށް، އެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެމަގާމުތަކަށް އެބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި
2 ޖޫން 2009
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށާއި، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށާއި، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރްޞަތު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މާދަމާ ހުޅުއްވާލައްވާނެ
2 ޖޫން 2009
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި، ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކާބެހޭ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތައް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
2 ޖޫން 2009
ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެއްބާރުލުން ހޯއްދެވުމާބެހޭގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސި ޑެޕިޔުޓީ ހައިކޮމިޝަނަރާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި. ބްރިޓިޝް ހައިކޮމިޝަނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާ ވެބްސައިޓް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
1 ޖޫން 2009
މަތީ ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާއިން އެއްބާރުލުމުގެ ތެރެއިން، ސަރަޙައްދުގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގޮތްތައް ސާރކުން ހޯދަން ޖެހިފައިވާ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
1 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާ ރައީސާއި، ނައިބު ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އެދެބޭފުޅުންނަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
31 މޭ 2009
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކީ، ރާއްޖެއަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ އަވަސް ޙައްލެއް ބޭނުންވެފައިވާ މައްސަލަކަމަށް ބައްލަވައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
31 މޭ 2009
ސްރީލަންކާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖަސްޓިސް އެންޑް ލޯ ރިފޯމްސް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން،
ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
31 މޭ 2009
ޤައުމެއް ޤައުމަކަށްވަނީ އަދި މުޖްތަމަޢެއް ކުރިއަރައިދަނީ، އެ ޤައުމެއްގެ ނުވަތަ އެ މުޖްތަމަޢެއްގެ ދޮށީ ޢުމުރުގެ ބޭފުޅުންނާ އަޅާލެވިގެން ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
30 މޭ 2009
ދެ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމަށާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް އެބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި
30 މޭ 2009