ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ނެރުއްވާ އެކިއެކި އިޢްލާނުތަކާއި ނޫސްބަޔާންތަކާއި ދެންނެވުންތައް ނޫސްތަކުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ފޮނުއްވަމުން ގެންދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް މިއަދު އަންގަވައިފި
12 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޓީޗަރސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްބޭފުޅުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
11 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮންޒަރވެޓިވް ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅަކާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
8 ޖަނަވަރީ 2009
ރާއްޖޭގައި އިސްލާމާއި ދިވެހި ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސުން މަދުކަމާއެކު، އެކަން ޙައްލު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހޯއްދަވައިދެއްވޭތޯ ބައްލަވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
8 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ރައްޔިތުންނާ
މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
8 ޖަނަވަރީ 2009
ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރުގައި ޤާއިމު ކުރެއްވި ޖޮބް ސެންޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހެނދުނު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
8 ޖަނަވަރީ 2009
ޤާނޫނުއަސާސީ ޙިމާޔަތް ކުރުމުގައި ސަރުކާރު ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ޖަނަވަރީ 2009
ޙަޤީޤީ ނަތީޖާ ނެރެވޭނީ ވާހަކަ ދައްކައިގެން، އެކަމެއް ޙައްލުކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ޖަނަވަރީ 2009
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ނާއިބު ކަމުގެ މަގާމަށާއި، ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައި، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނާއި، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.ގެ މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި
7 ޖަނަވަރީ 2009
ލާމަރްކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން ނ. ރ. ބ. ޅ.
މި ހަތަރު އަތޮޅަށް އަމާޒު ކުރައްވައިގެން ބާއްވަވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވައިފި
7 ޖަނަވަރީ 2009