ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ މުއްދަތު މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވާނެ
2 ސެޕްޓެންބަރު 2009
”ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް“ މި ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި
2 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ހުރިހާ ބިދޭސީން އެމީހުންގެ ޤައުމުތަކަށް އަނބުރާ ފޮނުއްވާލެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
1 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރާއްޖޭގެ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުއްވައި ދެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް އެކަށީގެންވާ ކާމިޔާބުތަކެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
1 ސެޕްޓެންބަރު 2009
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް އިތުރު ނަންތަކެއް ހޯއްދެވުމުގެ ގޮތުން، އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރްޞަތު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މާދަމާ އަލުން ހުޅުއްވާލައްވާނެ
1 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، ރޭ މާލެ ވަޑައިގެންފި
31 އޮގަސްޓް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅަކަށް އަރުވަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލްގެ މައިގަނޑުތަކަށް އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ތާއީދު ކުރައްވާ
31 އޮގަސްޓް 2009
ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚަރަދު ކުރައްވާ ފަސް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ނިކަމެތިންގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދެބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވޭގޮތް ހަމަޖެއްސިއްޖެނަމަ، ނިކަމެތިންގެ ޙާލު މިހާރަށްވުރެ މާބޮޑުތަން ރަނގަޅުވެގެންދާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 އޮގަސްޓް 2009
"އޮސްޓްރޭލިއަން ނޭޝަނަލް ކާބަން ކޮންފަރެންސް" ގައި ނައިބު ރައީސް
މިއަދު ތަޤްރީރު ކުރައްވައިފި
28 އޮގަސްޓް 2009
ނައިބު ރައީސް، އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޕާލަމަންޓަރީ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ނެޗުރަލް ރިސޯސަސް، މައިންސް އެންޑް އެނަރޖީ އެންޑް ފޮރ ޓްރޭޑާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 އޮގަސްޓް 2009