އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސީދާ ޢާންމު ރައްޔިތު މީހާގެ ޖީބަށް ފައިސާ ފޯރުއްވައިދެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ޚަރަދު ކުރައްވާ ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
9 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާރަންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 ޑިސެންބަރު 2009
ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރައްވައި، ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމަކީ، ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
9 ޑިސެންބަރު 2009
ޙަޤީޤީ ތަރައްޤީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމާއި ސިކުނޑި ތަރައްޤީވެގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
8 ޑިސެންބަރު 2009
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރައްވާ އިޝްތިހާރާއި މާކެޓިންގގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގެވުމަށް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަނެއް އުފެއްދެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
8 ޑިސެންބަރު 2009
ޖަރުމަންވިލާތު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
6 ޑިސެންބަރު 2009
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތަށް އައި.އެމް.އެފް.އިން
ތަޢުރީފް ކޮށްފި
6 ޑިސެންބަރު 2009
ޙަޤީޤީ ތަރައްޤީއެއް ގެނެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ވަންނަ ފައިސާއާއި ރައްޔިތުންގެ ތަނަވަސްކަން އިތުރުކޮށްދެވިގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ރައްޔިތުންނާ މިއަދު މެންދުރުފަހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
4 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު މިއަދު ހަވީރު ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި
4 ޑިސެންބަރު 2009