ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނެޕާލްގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
24 މޭ 2009
ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް، ސްވިޑްން، ނޯރވޭ، ޑެންމާކް އަދި ނެދަރލަންޑްސްއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި
23 މޭ 2009
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑޮކްޓަރ މަންމޯހަން ސިންހް، އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައި، އެމަގާމާ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، ޑޮކްޓަރ ސިންހްއަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 މޭ 2009
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އެޑްވައިޒަރ އޮން އިންވެސްޓްމަންޓްސްގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
20 މޭ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑޮނީޝިޔާގެ ރައީސަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 މޭ 2009
ރާއްޖޭގައި މުދަލާއި ޚިދްމަތުގެ އަގު މަތިވަމުންދާ ނިސްބަތް، ވަރަށްބޮޑުތަން ދަށްކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
20 މޭ 2009
މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ވާރލްޑް ބޭންކްގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާ
ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 މޭ 2009
ނައިބު ރައީސް އަރިހަށް އެމެރިކާ ސަފީރު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
19 މޭ 2009
އެމެރިކާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
19 މޭ 2009
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ޤަރާރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މާލެއާއި ހުޅުމާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށްތަކުގައި އެއް އުޞޫލަކުން ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
19 މޭ 2009