ދެ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމަށާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް އެބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި
30 މޭ 2009
މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ހިންގަވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އެލަވަންސް ދެއްވާ ކޯސްތަކުގައި މިހާރު ކިޔަވަމުންގެންދާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ކޯސް ނިމެންދެން އެލަވަންސް ދެއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި
28 މޭ 2009
ރައީސް ނަޝީދު ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
27 މޭ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިޔާގެ ރައީސާއަށާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައީސަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖް ފޮނުއްވައިފި
27 މޭ 2009
ހެރެތެރޭގައި ހިނގަމުންދާ ހަނދުފުށީ ރިޒޯޓުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ކުއްލިގޮތަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލު ކުރެއްވޭނެ ގޮތްތަކަކާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
26 މޭ 2009
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި، އެ ދާއިރާއަށް އެކި ރޮނގުތަކުން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
25 މޭ 2009
ނިމިގެންމިދާ 16 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ މެންބަރުންނަށް ބޭއްވެވި ވަދާޢީ ޙަފްލާގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
25 މޭ 2009
ނޯވޭ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
25 މޭ 2009
ނެމީބިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުއްވައިފި
24 މޭ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނެޕާލްގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
24 މޭ 2009