ގަން އެއަރޕޯޓް ކަމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރަކު އިތުރުކުރައްވައިފި
9 ޖޫން 2009
އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޮނުއްވާ ވޮލަންޓިއަރުން، އަންނަ އަހަރުގެ ފެށޭހާ ތާނގައި ފޮނުއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އެބަ ގެންދަވާ ކަމުގައި އޮސްޓްރޭލިއާ ހައިކޮމިޝަންގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ
9 ޖޫން 2009
”ޓިވެޓް“ ނިޒާމުން މަސައްކަތްތެރި ކަމުގެ ދާއިރާއަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި، މިކަމަށްޓަކައި އުފެއްދެވި ”މިވެޓް“ ހިންގާނޭގޮތާމެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
9 ޖޫން 2009
ކެލިފޯނިއާ ސްޓޭޓް ގަވަރންމަންޓްގެ އެލްކޮހޯލް އެންޑް ޑްރަގް ޕްރޮގްރާމްގެ ޑިރެކްޓަރާ ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 ޖޫން 2009
ގެބޮނީޒް ރިޕަބްލިކްގެ ރައީސް އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި، ދެދުވަސް ވަންދެން ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
9 ޖޫން 2009
ގެބޮނީޒް ރިޕަބްލިކްގެ ރައީސް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، އެ ޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
9 ޖޫން 2009
ސިފައިންގެ ޤާނޫނުގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙާއި، އެޤާނޫނުގެ 31 ވަނަ މާއްދާއަށް އިތުރުކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި މާއްދާއިން ސިފައިންނަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރާނެ ކަމަށް ސިފައިންގެ ލަފާދޭ މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީ، ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާއަށް ލަފައާއި މަޝްވަރާ ދެއްވުމަށްޓަކައި އުފައްދަވާފައިވާ ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލީހުގައި މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި. ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ފުރަތަމަ ބީޗް އަދި ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް މުބާރާތް، 2010 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވެވުމަށް ނިންމަވައިފި
9 ޖޫން 2009
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 5 ބިލެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި
9 ޖޫން 2009
މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ހުނަރަކާއި ޢިލްމެއް މަސްވެރިންނަށް ފޯރުއްވައިދެއްވައި ދަސްކޮށްދެއްވުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީނުދޭ މަރްކަޒު ޤާއިމު ކުރެއްވުމުގެ ވަރަށްބޮޑު ބޭނުންފުޅެއް ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
8 ޖޫން 2009
އިޤްތިޞާދީ މިންގަނޑަކުން ކަނޑާއި ފަރުތަކުގެ ޤުދްރަތީ ވަސީލަތްތައް އަގުކުރުމުގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓް، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު މިއަދު ނެރުއްވައި ދެއްވައިފި
7 ޖޫން 2009