16 ވަނަ ސާކް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް، ބޫޓާންގެ ބޮޑުވަޒީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަޢުވަތު އަރުއްވައިފި
6 ޖަނަވަރީ 2010
[ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް]ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވާލައްވައިފި
5 ޖަނަވަރީ 2010
ޕޯސްޓަލް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
5 ޖަނަވަރީ 2010
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލާމެދު އަލުން ވިސްނާވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެ ބިލް އަނބުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި
5 ޖަނަވަރީ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
5 ޖަނަވަރީ 2010
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ހިންގަވަމުން ގެންދެވުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ޖަނަވަރީ 2010
ހުޅުލެއަށް އެރުމާބެހޭ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
4 ޖަނަވަރީ 2010
ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީޒަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަމުގެ މަގާމަށް އާދަމް ޙަސަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
4 ޖަނަވަރީ 2010
މެލޭޝިއާގެ ޕެންގާސީ ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ނައިބު ރައީސް މިއަދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
4 ޖަނަވަރީ 2010
ޕާމް ބީޗް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާގެ ފަރާތުން ހިންނަވަރުގައި ހަދާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
3 ޖަނަވަރީ 2010