ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު، އ.ދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި. ރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީ ނިޒާމެއް ތަޢާރުފު ކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތަކުގައި، ރާއްޖެ ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބީއަށް އ.ދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ތަޢުރީފު ކުރައްވައިފި
20 ޖޫން 2009
ޤާނޫނުތައް މާނަކުރެވޭނޭ ޤާބިލްކަން ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ސްވިޑްންއަށާއި ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، މިރޭ މާލެ ވަޑައިގެންފި. ”އަނާލިންދު ޕްރައިޒް 2009“ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، ވަޒީރުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި، ވަރަށްގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރްޙަބާއެއް ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ޖޫން 2009
އ.ދ. ގެ މައި މަރުކަޒުގައި އޮތް ހަކަތައާބެހޭ ޖަލްސާއެއްގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
19 ޖޫން 2009
ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ވެދެއްވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީއެއް ވެދެއްވުމަށް ތައްޔާރު ހުންނެވި ކަމުގައި އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަން ވިދާޅުވެއްޖެ
18 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސްވިޑްންއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފި
18 ޖޫން 2009
ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނައިބު ރައީސް، އެމެރިކާގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ އިސްބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
17 ޖޫން 2009
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު، ވާރލްޑް ބޭންކުގެ ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ ނައިބު ރައީސާއި، ވާރލްޑް ބޭންކުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށާއި، އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
17 ޖޫން 2009
އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިނިއުވަބަލް އެނަރޖީ އެޖެންސީ (އައިރީނާ)ގެ މެންބަރު ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެވުމުގެ މައްސަލަ، ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ނިންމަވައި ދެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
17 ޖޫން 2009