ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓެވުމުގައި ޢުމަރު ޒާހިރު ގެންގުޅުއްވި ޙިކްމަތްތެރި ސިޔާސަތުން ޢިބްރަތް ލިބިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވައިލައްވައިފި
26 ޑިސެންބަރު 2021
ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާދަމާރޭ ބާއްވަވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި، ދިވެހި ދައުލަތަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް، ޝަރަފުގެ ބެޖާއި، އައްޑަނަ ދެއްވާނެ
25 ޑިސެންބަރު 2021
ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ދޭ ފަރާތްތަކުން އެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ވީހާވެސް ލުއިފަސޭހަކޮށް އެކަންކަން ކޮށްދިނުމަށް އަބަދުވެސް ވިސްނަންޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
24 ޑިސެންބަރު 2021
ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގެ ރަސްމީ ބައި ނިންމަވާލައްވައިފި
23 ޑިސެންބަރު 2021
ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރަމާނަ ޖާފަތެއް ދެއްވައިފި
23 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް ޙަސީނާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
23 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ގުޅިފައިވާ ބަޔާނެއް ދެއްވައިފި
23 ޑިސެންބަރު 2021
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާބެހޭ 4 އެއްބަސްވުމެއް މިއަދު ބަދަލުކުރައްވައިފި
23 ޑިސެންބަރު 2021
ދިވެހިރާއްޖެއާ ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެމެދު ރަސްމީ ވާހަކަތައް މިއަދު ބާއްވަވައިފި
23 ޑިސެންބަރު 2021
ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް ޙަސީނާއަށް ރަސްމީގޮތުން މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި
23 ޑިސެންބަރު 2021