ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު, ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުންރާވާ ސަރައްޙައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފި
25 ނޮވެންބަރު 2019
ޕޯޓްސް ޑްރައިވަރސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. މާޅޮސް ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
25 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 ނޮވެންބަރު 2019
ޖަޕާނުގެ ވޮލަންޓިއަރުންނާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވީރުގެ ސައިފޮދެއް ބާއްވަވައިފި
24 ނޮވެންބަރު 2019
"ނެކްސްޓް ސްޓެޕް" ކެރިއަރ ގައިޑަންސް އަދި މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ މައުރަޒު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ހުޅުވައިދެއްވައިފި
24 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އަދި ދެކުނުބުރީގެ ރަށްތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
24 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އދ. މާމިގިލި ކައުންސިލު މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 ނޮވެންބަރު 2019
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށާއި ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
24 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ވަޑައިގެން އެރަށު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 ނޮވެންބަރު 2019