ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
22 ޑިސެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްދުންމަތީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
20 ޑިސެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނަދޫ ކައުންސިލާ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ޑިސެންބަރު 2019
ލ. އަތޮޅު މަސްވެރިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ޑިސެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެ ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތައް ބައްލަވާލައްވައިފި
19 ޑިސެންބަރު 2019
ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކޮށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
19 ޑިސެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ޑިސެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގަމު ކައުންސިލާ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ޑިސެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްދުންމަތީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ފަށްޓަވައިފި
19 ޑިސެންބަރު 2019
އދ. ގެ ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރގެ 22 ވަނަ މާއްދާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަލައިގަތުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާންކުރައްވައިފި
17 ޑިސެންބަރު 2019