އޯއައިސީ ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސް ސަޢުދީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
29 މޭ 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވައި، ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 މޭ 2019
މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކެމްޕޭންގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
28 މޭ 2019
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ކުދިންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރޯދަވީއްލުމެއް ދެއްވައިފި
27 މޭ 2019
ޓޭބަލް ޓެނިހުން ރާއްޖެއަށް ރިހިމެޑަލް ހޯދައިދިން ދީމާއަށް ރައީސް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 މޭ 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައި ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
23 މޭ 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
23 މޭ 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 މޭ 2019
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
22 މޭ 2019
ސަރުކާރުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ޤައުމީ އިނާމު، މި އަހަރުން ފެށިގެން ޤައުމީ ދުވަހު ދެއްވާގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
22 މޭ 2019