ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
31 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
31 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
31 ޖުލައި 2019
އަމީރުލްޙައްޖުގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ވަޑައިގަންނަވާނީ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓަރ
31 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ކިހާދޫއަށް ވަޑައިގެންފި
31 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
31 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ދޮންފަނަށް ވަޑައިގެންފި
31 ޖުލައި 2019
މިއަހަރުން ފެށިގެން ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއާ ޕްރޮގްރާމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ.
30 ޖުލައި 2019
އޭދަފުށީގައި ހުންނަ ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެތަނުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލައްވައިފި
30 ޖުލައި 2019
ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލާއި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
30 ޖުލައި 2019