ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް، މުއުމިނާ އާދަމް ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
17 މާރިޗު 2020
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
17 މާރިޗު 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްކަމަށް، އަދި މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
16 މާރިޗު 2020
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ހިމެނޭ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި، އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚުތިޞާޞްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި
16 މާރިޗު 2020
ކޮވިޑް-19 އާ ކުރިމަތިލުމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ސާރކްގެ ޤައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންގެ މެދުގައި މިއަދު ބޭއްވެވި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
15 މާރިޗު 2020
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާތީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އަންގަވައިފި
15 މާރިޗު 2020
ހިޔާ މަޝްރޫޢަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި
15 މާރިޗު 2020
ކޮވިޑް19 ދަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރެމުން. މިއީ ޙިކްމަތްތެރިކަމާއެކު، ޑޮކްޓަރުންގެ އިރުޝާދާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
12 މާރިޗު 2020
ކޮވިޑް-19 އަކީ ޕެންޑެމިކެއް ކަމަށް ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ އިން އިޢުލާނުކުރުމާ ގުޅިގެން އަޅުއްވަންޖެހޭ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
12 މާރިޗު 2020
ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކުން ވީހާވެސް ތެދު މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ބާރުއަޅުއްވައި، އެކަމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އިސްބޭފުޅުންގެ އަރިހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
11 މާރިޗު 2020