ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޤަޠަރަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
15 މާރިޗު 2021
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޤަޠަރާއި ދެމެދު ގުޅުން ދެމެހެއްޓެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
15 މާރިޗު 2021
މި އަހަރުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވައިލައްވާނެ
15 މާރިޗު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޤަޠަރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާއި ބަނގުލަދޭޝްއަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި
14 މާރިޗު 2021
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައްވައިފި
14 މާރިޗު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިފައިންގެ ޤާނޫނަށް އެއްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
11 މާރިޗު 2021
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި
10 މާރިޗު 2021
ސަރުކާރުގެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވައިފި
10 މާރިޗު 2021
ނޭޝަނަލް ރިޒިލިއަންސް އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭންއާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރައްވައިފި
10 މާރިޗު 2021
ރާއްޖޭގައި ދިގުމުއްދަތެއްގައި އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ރޮނަލްޑް އައުޓްސްކޫން އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، އެ ޢާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
8 މާރިޗު 2021