ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަޕާނުގެ މެރިޓައިމް ޑިޒާސްޓަރ ޕްރިވެންޝަން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވައިފި
24 އޮކްޓޫބަރު 2019
"ދިރާގު ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް 2019" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައިފި
23 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ދެއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
23 އޮކްޓޫބަރު 2019
އެންމެ އިސް ވާޖިބަކަށް ވާންޖެހޭނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމު ފެތުރުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
23 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޔޫ.އޭ.އީ. އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
23 އޮކްޓޫބަރު 2019
ކޯކްޔޯ ޓަޓެމޯނޯ ކޮމްޕެނީގެ ސީއީއޯއާއި އޯއައިއެސްޓީގެ އިސްވެރިއަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
23 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޖައިކާގެ ރައީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔަމަކީ ކޯ ލިމިޓެޑްގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 އޮކްޓޫބަރު 2019
"ޖަޕާން-މޯލްޑިވްސް ޕާލަމެންޓޭރިއަންސް ފްރެންޑްޝިޕް ލީގް"ގެ މުހިންމު އެއް ބޭނުމަކީ ދެޤައުމުގެ ގުޅުންބަދަހިކުރުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
23 އޮކްޓޫބަރު 2019