ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލަރުންނާ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
19 ފެބުރުވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދުއަށް ވަޑައިގެންފި
19 ފެބުރުވަރީ 2020
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަނޑިޔާރުގެއާ ބެހި ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް، ނުކުރަން އަދި ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއްވެސް ނެތް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
18 ފެބުރުވަރީ 2020
އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބުމުގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވީ ރަނގަޅު ޕްލޭނެއްނެތި ކަންތައްތައް އިންތިޒާމުކުރުމުގައި ދިގުދެމިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
17 ފެބުރުވަރީ 2020
ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ސިޔާސަތަކީ، ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
17 ފެބުރުވަރީ 2020
"މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ގަވަރނިންގ ބޯޑް" ގެ ނަން "މާލެ ހޮސްޕިޓަލްސް ބޯޑް އޮފް ޓްރަސްޓީސް" އަށް ބަދަލުކުރައްވައި އެ ބޯޑު އަލުން އެކުލަވައިލައްވައިފި
16 ފެބުރުވަރީ 2020
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތްގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
16 ފެބުރުވަރީ 2020
އ.ދ.އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަލަށް ކަނޑައެޅި ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
16 ފެބުރުވަރީ 2020
ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުން ދައްކުވައިދީފައިވާ ނަމޫނާތަކަކީ މުޅިޤައުމުވެސް ފަޚުރުވެރިވާ ކަންތައްތަކެއް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
16 ފެބުރުވަރީ 2020
ރާއްޖޭގައި އަޅާފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ބީޗް ވޮލީ ޓްރެއިނިނގް ކޯޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވައިފި
15 ފެބުރުވަރީ 2020