ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރަން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އިންވެސްޓަކީ، ދަރީންނަށް ޒަމާނީ ތަޢުލީމްގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުން -ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
5 ސެޕްޓެންބަރު 2019
‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. މިލަދުއަށް ވަޑައިގެންފި
5 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސްކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
4 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 33 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށްދާ ގޮތް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި
4 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އަޒްމިރާލްދާއާއި ޝުޖޫން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
4 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިޔާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
4 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ފައްޓަވާފައިވާކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު ފުރާވަޑައިގެންފި
4 ސެޕްޓެންބަރު 2019
4 ވަނަ އައި. އޯ. ސީ. ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ޢިއްޒަތްތެރިންގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި
3 ސެޕްޓެންބަރު 2019
އައި.އޯ.ސީ.ގެ ހަވާސާގައި ބޭރުގެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތްތަކެއް ކުރައްވައިފި
3 ސެޕްޓެންބަރު 2019