ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަޤާމާއި ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
10 ނޮވެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
10 ނޮވެންބަރު 2021
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިރޭ ބާއްވަވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނެ
10 ނޮވެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
9 ނޮވެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،"4 ނޭޝަންސް ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް ފޯރ މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ޓްރޮފީ 2021" މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
9 ނޮވެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝަރަފުގައި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަސްމީ ޖާފަތެއް ދެއްވައިފި
9 ނޮވެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސްރީލަންކާގެ ރައީސްއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
9 ނޮވެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސްރީލަންކާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި
8 ނޮވެންބަރު 2021
ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އޮތް ހިނދު ދިވެހި ދަރިންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމީ ޢަޤީދާ އަށަގެންނެވުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ 
7 ނޮވެންބަރު 2021
ތުއްތު ދަރިންގެ ހިތްތަކުގައި، އިސްލާމް ދީނުގެ ޞައްޙަ ޢަޤީދާ ފުރިހަމައަށް ސާބިތުކޮށްދެއްވުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ-ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
6 ނޮވެންބަރު 2021