ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ރައީސްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ލަންކާއަށް ފޮނުއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވައިފި
21 އޭޕްރިލް 2019
ސްރީލަންކާގައި މިއަދު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން އެ ޤައުމުގެ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމްދަރުދީ ފޮނުއްވައިފި
21 އޭޕްރިލް 2019
ދޮށީ ޢުމުރަށް ދިއުމުން މައިން ބަފައިން އެންމެ ބޭނުންވާނީ، ދަރިންގެ އަޅާލުމާއި ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
20 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ ނާއިބު، "ދަރުމަ ކަމާކެމި" ހަރަކާތް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި
20 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން "ޓީ.އެފް.ޖީ ލޯންގް ރަން 2019" ދުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
19 އޭޕްރިލް 2019
މަގުމަތީގެ އަދަބުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި ޅަ ދަރީންނަށް ނަމޫނާ ދެއްކުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ގޮވާލައްވައިފި
18 އޭޕްރިލް 2019
ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
18 އޭޕްރިލް 2019
މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި، ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
18 އޭޕްރިލް 2019
ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް މި ސަރުކާރުން ޙައްލު ހޯދައިދޭނަން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
18 އޭޕްރިލް 2019
ދެ ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
18 އޭޕްރިލް 2019