‎"ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓުތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓުތަކުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދެއްވައިފި
30 ޑިސެންބަރު 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ "ބާއްޖަވެރި ހެނދުނެއް" ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި
29 ޑިސެންބަރު 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "އަޕަރ ސައުތު ޕޮލިސް"ގައި އަވަށްޓެރި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި
28 ޑިސެންބަރު 2020
"ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ކެޓަގަރީގެ ވަގުތީ ލިސްޓު "ފްލެޓުތަކުގެ މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީ" އިން އިޢުލާނުކުރައްވައިފި
28 ޑިސެންބަރު 2020
ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވޭނީ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ހެޔޮ ނިޔަތާއެކު އިޚުލާސްތެރިކަން އިސްކޮށްގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ޑިސެންބަރު 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކައުންސިލާއި، ވިލިނގިލީ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 ޑިސެންބަރު 2020
ދިވެހިންނަކީ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އިސްކުރާ ބަޔަކަށްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ގޮވައިލައްވައިފި
27 ޑިސެންބަރު 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
27 ޑިސެންބަރު 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ތަޞްދީޤުކުރައްވައިފި
27 ޑިސެންބަރު 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ތަޞްދީޤުކުރައްވައިފި
27 ޑިސެންބަރު 2020