ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
1 ޖުލައި 2019
އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑަރޭޝަން އޮފް ރެޑް ކްރޮސް އަދި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
1 ޖުލައި 2019
ސިންގަޕޫރުގެ ރައީސް ބޭއްވެވި ފުރަމާނަ ޖާފަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
1 ޖުލައި 2019
ރާއްޖެއާ ސިންގަޕޫރާ ދެމެދު މުހިންމު ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
1 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިންގަޕޫރުގެ ރައީސް އަދި ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
1 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުން ވަރަށް ހޫނު މަރްޙަބާއެއް ދަންނަވައިފި
1 ޖުލައި 2019
ހ.އ އަތޮޅުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
30 ޖޫން 2019
ޤައުމުތަކާ އެކު ގުޅުންތައް އުފައްދާނީ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ ގޮތަށް – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
30 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންފި
29 ޖޫން 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
29 ޖޫން 2019