ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ދޮންފަނަށް ވަޑައިގެންފި
31 ޖުލައި 2019
މިއަހަރުން ފެށިގެން ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއާ ޕްރޮގްރާމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ.
30 ޖުލައި 2019
އޭދަފުށީގައި ހުންނަ ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެތަނުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލައްވައިފި
30 ޖުލައި 2019
ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލާއި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
30 ޖުލައި 2019
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
30 ޖުލައި 2019
މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި
30 ޖުލައި 2019
ޔުނިސެފްގެ ސައުތު އޭޝިއާގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
30 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. އޭދަފުއްޓަށް ވަޑައިގެންފި
30 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުޅަދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
30 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ބ. ފުޅަދުއަށް ވަޑައިގެންފި
30 ޖުލައި 2019