ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
5 ޖަނަވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި، މިރޭ މާލެ ވަޑައިގެންފި
4 ޖަނަވަރީ 2020
ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ ސިޓީއެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވައިފި
1 ޖަނަވަރީ 2020
މި ސަރުކާރު ދެމިއޮންނާނީ، ފުދުންތެރި، ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އުންމީދުތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދައިދިނުމަށް – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
1 ޖަނަވަރީ 2020
‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސްރީލަންކާއަށް ކުރައްވާ ނުރަސްމީ ‌‏ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި‏
31 ޑިސެންބަރު 2019
‎ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 ޑިސެންބަރު 2019
‎އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން ކުރިއަށް ނެރެގެން ނޫނީ ޙައްލުކުރަން ދަތި ކިތަންމެ މައްސަލައެއް މިހާރުވެސް އެބަހުރި- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
26 ޑިސެންބަރު 2019
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޙާޞިލުކުރި މުހިންމު ކުރިއެރުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރައްވައިފި
25 ޑިސެންބަރު 2019
މުޢާހަދާއަކާއި މުޢާހަދާއެއްގެ މާއްދާއަކަށް ރާއްޖެއިން ކޮށްފައިވާ ބައެއް އިއުތިރާޟު ނެގުމާ އެޕްކަސްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވައިފި
24 ޑިސެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
22 ޑިސެންބަރު 2019