ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
18 މާރިޗު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައީސް ދެއްވި ރަސްމީ ފަރިއްކޮޅުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
18 މާރިޗު 2021
ބަންގުލަދޭޝްއާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުން، ގުޅިފައިވާ ބަޔާނެއް ދެއްވައިފި
18 މާރިޗު 2021
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާބެހޭ 4 އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފި
18 މާރިޗު 2021
‎ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަން ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 މާރިޗު 2021
މި އަހަރުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުއްވައިލައްވައިފި
18 މާރިޗު 2021
ޝެއިޚް މުޖީބުއް ރަޙްމާނަކީ މިޒަމާނުގެ ޑިމޮކްރަސީއާއި ސިޔާސީ މިނިވަންކަން ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ލީޑަރެއް – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
17 މާރިޗު 2021
ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
17 މާރިޗު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޑާކާގެ ނޭޝަނަލް މާޓަރޒް މެމޯރިއަލް އަދި ބަންގަބަންދު މެމޯރިއަލް މިއުޒިއަމަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
17 މާރިޗު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރަމާނަދަތުރުފުޅެއްގައި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި
17 މާރިޗު 2021