ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
28 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
28 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޖަޕާނަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
27 އޮކްޓޫބަރު 2019
މިއަހަރު ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 5 ބޭފުޅަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 21 ބޭފުޅަކަށް ދެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި
27 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
27 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހީރޯޝީމާ ޕީސް މެމޯރިއަލް މިއުޒިއަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
26 އޮކްޓޫބަރު 2019
ސުލްޙަ މަސަލަސްކަން ކުރިއެރުވުމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢާއެކު ދިވެހިރާއްޖެއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާނެ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
24 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަޕާނުގެ މެރިޓައިމް ޑިޒާސްޓަރ ޕްރިވެންޝަން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވައިފި
24 އޮކްޓޫބަރު 2019
"ދިރާގު ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް 2019" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައިފި
23 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ދެއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
23 އޮކްޓޫބަރު 2019