‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާލެ އަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލަރުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މި ވަގުތަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައި
28 ޑިސެންބަރު 2021
ބިން ބޭނުންކުރުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާކުރާގޮތަށް އަދި މާލީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވާގޮތަށް ކައުންސިލްތަކުން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
28 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާލެ އަތޮޅު މާފުށްޓަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
28 ޑިސެންބަރު 2021
ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއާއި އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ފުޅާވެގެންދާއިރު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާޢަތުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
28 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، މަންތާ އެއަރ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް "މަންތާ ވިންގްސް" އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
28 ޑިސެންބަރު 2021
09 ވަނަ ނޭޝަނަލް ސިކްސަރސް ކޭމްޕް 2021 ގެ އެޑްވޮކަސީ ޙަރަކާތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
27 ޑިސެންބަރު 2021
އަލްމަރްޙޫމް ޢުމަރު ޒާހިރުގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސޮއިކުރައްވައިފި
27 ޑިސެންބަރު 2021
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސް މުވައްޒަފުންނަށް ބާއްވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުވެގެން ދިއުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
27 ޑިސެންބަރު 2021
ދިވެހި ދައުލަތަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވި 106 ބޭފުޅަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޝަރަފުގެ ބެޖާއި، އައްޑަނަ ދެއްވައިފި
26 ޑިސެންބަރު 2021
ދިވެހިންގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް އިސް ސިޔާސަތެއްކަމަށާއި އެ ސިޔާސަތު ދެމެހެއްޓޭނީ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަހައިގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ޑިސެންބަރު 2021