މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤުކުރައްވައިފި
29 މާރިޗު 2020
ފުލުހުންނަކީ މިހާރަށް ވުރެވެސް ބޮޑަށް، ހިތްހެޔޮކަމާއި އޯގާތެރިކަމާ އެކު ރައްޔިތުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރާ ބަޔަކަށް ވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުރިހާ ފުލުހުންނަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
29 މާރިޗު 2020
ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމުކުރާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީޒްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާ ގޮތް ބައްލަވައިލެއްވުންމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެތަންތަނަށް ޒިޔާރާތްކުރައްވައިފި
26 މާރިޗު 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން، ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރައްވައިފި
25 މާރިޗު 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
23 މާރިޗު 2020
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުޞަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރައްވައިފިި
18 މާރިޗު 2020
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން، ޟަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި މެނުވީ ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ ނޫޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އަންގަވައިފި
18 މާރިޗު 2020
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކާއި، ކުންފުނިތަކުގެ އެންމެ އިސް މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައިން މި މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން 20 ޕަސެންޓް އުނިކުރެއްވުމަށާއި، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
17 މާރިޗު 2020
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުއްވުމަށާއި، މި މާރިޗު މަހުގެ 19ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 26 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ބަންދުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
17 މާރިޗު 2020
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
17 މާރިޗު 2020