ހޮޅުދޫ މޭނާސްކޫލުގެ އަލިމަސް ޔޫބީލް އަދި ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލްގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރާވަޑައިގެންފި
17 ޖޫން 2022
"ޔޫ.އެން.ޑަބުލިޔު.ޓީ.އޯ ގްލޯބަލް ސަމިޓް އޮން ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޓުއަރިޒަމް" ސަމިޓް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅުގައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
16 ޖޫން 2022
މާލޭ ސަރަޙައްދުން ދަތުރުދާން ޚާއްޞަކުރި ކ.ކުޑަގިރި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވައިފި
16 ޖޫން 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ފީއަލި ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ވޭތުވެދިޔަ މަދު ދުވަސްކޮޅު ތެރޭގައި މި ސަރުކާރުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފީއައްޔަށް ކޮށްދީފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
16 ޖޫން 2022
ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިފްތިތާޙުކުރި ބަހުގެ ޚިދުމަތާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 ޖޫން 2022
ހުރިހާ ކުޅިވަރަކަަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރަނގަޅު ހިސާބަކަށް އާދެވިފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 ޖޫން 2022
ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭ ފަތުރުވެރިވެރިކަމުގެ މަންޒިލަކަށް ހެެއްދެވުމަށްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
15 ޖޫން 2022
"މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ސަރވިސަސް" އުފެއްދެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފަޔާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
14 ޖޫން 2022
ހުޅުމާލޭގައި ކިޔަވާ ކުދިންގެ އާބާދީ އިތުރުވަމުންދާ ނިސްބަތަށް ބަލައި އިތުރު ސްކޫލްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
14 ޖޫން 2022
ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ހައިސްޕީޑް ފެރީގެ ޚިދުމަތާއި އެކު ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށްބޮޑު ލުއިފަސޭހައެއް ލިބިއްޖެކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
12 ޖޫން 2022