ތިނަދޫ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފި
20 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އިޤުތިޞާދީގޮތުން ސިޓީގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރަންހުރި މުހިންމު ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
20 ފެބުރުވަރީ 2024
ތިނަދޫ ސިޓީ ޙަޤީޤީ ފުރިހަމަ ސިޓީއަކަށް ހަދައިދޭނަން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
20 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
20 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ކައުންސިލުގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރައްވާފައި
20 ފެބުރުވަރީ 2024
އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ބޭނުންވާ ގޮތަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އޮޅުންފިލުވައިގެން، ރައްޔިތުން އެދިލައްވާ ގޮތަށް، އެ އަމާޒަށް މަސައްކަތްކުރުން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
20 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. މަޑަވެލި ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ކައުންސިލުގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއެއްސެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޑައިގެންނެވުމުން އެކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައި
20 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ އެރަށަށް މިވަގުތު އެންމެ ދަތިވެފައިވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
20 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
20 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ އިޤުތިޞާދު ކުރިއަރާނެ ކަންކަން އެރަށަށް ފަހިވާން ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
20 ފެބުރުވަރީ 2024