ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ވިސްނުމުން ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 ފެބުރުވަރީ 2024
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤައުމީ ޕްރޮގްރާމް "މަގޭ ސާފު ރާއްޖެ"، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި
22 ފެބުރުވަރީ 2024
ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ލިބެންނެތް 76 ރަށުގައި ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ މަޝްރޫޢު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި
22 ފެބުރުވަރީ 2024
އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫޢު ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދައިދޭނަން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
22 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ބިން ހިއްކުމާއި އަދި ރަށުގެ އިޤުތިޞާދީ އިޖުތިމާއީ ތަރައްޤީއަށް މުހިންމު އިތުރު ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
22 ފެބުރުވަރީ 2024
އަބަދާއި އަބަދު ކުލަ ނުޖެހޭ ހުވަފެނެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި ވިލިނގިލީގެ ތަރައްޤީގެ ހުރިހާ މަޝްރޫޢެއް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، އެއަތޮޅު ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށާ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
22 ފެބުރުވަރީ 2024
ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފި
22 ފެބުރުވަރީ 2024
ސެއިންޓް ލޫޝާގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގެ ތަހުނިޔާ އެޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރަށާއި އެޤައުމުގެ ވަގުތީ ގަވަރނަރ ޖެނެރަލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވައިފި
22 ފެބުރުވަރީ 2024
ކޮނޑޭއަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުވިދާނެ ރަށެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމަށް ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 ފެބުރުވަރީ 2024