ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ގދ. މަޑަވެލި ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވުން: ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ކައުންސިލަރުން ފާހަގަކުރެއްވި
6 ފެބުރުވަރީ 2024
ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިލީގެ ތަރައްޤީއަށް ރާވާފައިހުރި ހުރިހާ މަޝްރޫޢެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި މި ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތުތައް ވަރަށް ކަމުދާކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
6 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންކަން ގެންދަވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމުގައި ވިދާޅުވެފައި
6 ފެބުރުވަރީ 2024
ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފައްޓަވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ގުރައިދުއަށް ވަޑައިގެންފި
6 ފެބުރުވަރީ 2024
ކޮޅުމަޑުލުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި
6 ފެބުރުވަރީ 2024
ވަރލްޑް ބޭންކުން ދެކުނު އޭޝިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
5 ފެބުރުވަރީ 2024
ނެމީބިއާގެ ރައީސް ހާގޭ ގެންގޮބް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރަސްމީ ގޮތުން ހިތާމަ ފާޅުކުރުމަށް ދެ ދުވަސް ވަންދެން ދިވެހި ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
5 ފެބުރުވަރީ 2024
ނެމީބިއާގެ ރައީސް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
5 ފެބުރުވަރީ 2024