ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޢިމާރާތްކުރާ ކީރިތި ޤުރްއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި
23 އޭޕްރިލް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް އެންމެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރެއްވި
23 އޭޕްރިލް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި
21 އޭޕްރިލް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލަރުން ވަނީ ދޮންފަނު ތަރައްޤީއަށް ސަރުކާރުން ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދަވާތީ އެކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައި
21 އޭޕްރިލް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަރީ ކޮންސުލްސް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
19 އޭޕްރިލް 2022
އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް ދަ ނޭވަލް ސްޓާފް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
19 އޭޕްރިލް 2022
ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
19 އޭޕްރިލް 2022
ރާއްޖޭގައި ދުވަހަކުވެސް ތަރައްޤީ ނުކުރެވޭވަރަށް މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ކުޅިވަރުގެ އެކިކަންކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
18 އޭޕްރިލް 2022
ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 އޭޕްރިލް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ދުބާއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޤުރުއާން ކޮމްޕެޓިޝަންގެ ފައިނަލިސްޓް އަލްޙާފިޡް އަޙްމަދު ނަބީޙް ޢަބްދުލްޤާދިރާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރުދެއްވައިފި
18 އޭޕްރިލް 2022