ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައި
7 ފެބުރުވަރީ 2024
ބުރުނީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވެފައިވާ ކަންކަން ޙައްލުކުރުމުގައި ވަރަށްބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވައިގެން ސަރުކާރުން އެކަންކަން ޙައްލުކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި
7 ފެބުރުވަރީ 2024
ގްރަނާޑާގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގެ ތަހުނިޔާ އެޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރަށާއި އެޤައުމުގެ ގަވަރނަރ ޖެނެރަލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވައިފި
7 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައި
6 ފެބުރުވަރީ 2024
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑާއި، ވަޔާއި، އެއްގަމާ ހިމެނޭގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ތަނެއް ހިމެނޭހެން ބަހަލައްޓާނީ ރާއްޖެއިން އަމިއްލައަށް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
6 ފެބުރުވަރީ 2024
މުޅި ރާއްޖޭގައި މަދުވެގެން 20 ރިސޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފައްޓަވާނެކަމަށާއި އޭގެ ފައިދާ މުޅި ރާއްޖެއަށް ކުރާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ފެބުރުވަރީ 2024
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު މިހާރު ހުރީ ރަނގަޅު މިސްރާބަށްކަމަށް ވަރލްޑް ބޭންކާއި އައި.އެމް.އެފް. އިން ފާހަގަކުރައްވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ފެބުރުވަރީ 2024
އަލްމަރްޙޫމް އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ވިޝާމްގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ސޮއިކުރައްވައިފި
6 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ވިލުފުށި ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ވިލުފުށި އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި
6 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައި
6 ފެބުރުވަރީ 2024