ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖްގެ މަގާމަށް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު އަދި ފޮރިން ސެކްރެޓެރީގެ މަގާމަށް އަޙްމަދު ލަޠީފު މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި
1 މޭ 2022
މި ފެށުނު މެއި މަހާއެކު ޓީޗަރުންނާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލު އަންނާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
1 މޭ 2022
ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް މިހާރު ބޭނުންވެފައިވާ އެންމެ މުހިންމު ހަކަތައަކީ، ދެ ޖިންސުގެ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން މިހާރަށް ވުރެ އިތުރު ކުރުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
1 މޭ 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަން ޝިޕް 2022"ގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރު ދެއްވައިފި
28 އޭޕްރިލް 2022
އިލެކްޓްރޯނިކް މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
27 އޭޕްރިލް 2022
ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
25 އޭޕްރިލް 2022
ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރެއްވި މުޙައްމަދު ޖަލީލް ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ޢާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
24 އޭޕްރިލް 2022
ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލަރުން ވަނީ ނައިވާދޫގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައި
24 އޭޕްރިލް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އ.ދ. އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
24 އޭޕްރިލް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފުވައްމުލައްސިޓީއަށް ކުރެއްވި 2 ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
23 އޭޕްރިލް 2022