މުލަކަތޮޅު ރަތްމަންދޫ އައު އިންޖީނުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުވައިދެއްވައިފި
16 ޖުލައި 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މ. މުލަކު ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރެވުނު ޢިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
16 ޖުލައި 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މ. ނާލާފުށީ އައު އިންޖީނުގެއާ ފެނަކަ އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުއްވައި ދެއްވައި، މ. މުލީ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
15 ޖުލައި 2023
މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީގެ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
15 ޖުލައި 2023
ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރީޓީ ކޮންކްލޭވްގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ޑެޕިއުޓީ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރުންގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން ޖުލައި 12 ވީ ބުދަ ދުވަހު ވަރޗުއަލްކޮށް ބާއްވައިފި
12 ޖުލައި 2023
އަންހެނުންނަށް ހުރިހާ ދާއިރާތަކުންވެސް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެދިވަޑައިގެންފި
11 ޖުލައި 2023
އިސްރަށްވެހިންގެ މަރުކަޒު ވަރަށްއަވަހަށް ހުޅުވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
10 ޖުލައި 2023
"ވަންގަވް" އާއެކު ރާއްޖޭގައި ފެށިގެން އެދަނީ ޑިޖިޓަލް ސަރުކާރެއްގެ ފެށުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
10 ޖުލައި 2023
ށ. ފޯކައިދޫގައި ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
9 ޖުލައި 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "އޭޝިއަން ސާރފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023" ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
8 ޖުލައި 2023