އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގައި ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
24 ސެޕްޓެންބަރު 2019
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ކުރިމަތިލުމުގައި ރާއްޖޭގެ މޮޑެލަށް އެހެން ޤައުމުތަކުންވެސް އަމަލުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
23 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 89 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައިފި
23 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް ގެ ނަން، ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2019
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެ އޮތޯރިޓީގެ އިސްފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އާރކްގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ރެޕްރެސެންޓެޓިވް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހަތް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސް އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވަން ފުރާވަޑައިގެންފި
21 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަންތައް މީހުންނޫޅޭ ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވީހާ އަވަހަކަށް ފެށުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންގަވައިފި
21 ސެޕްޓެންބަރު 2019