މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީން ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރައްވައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
8 އޭޕްރިލް 2019
ދިރިއުޅުމުގެ ކަންނެތް އާދަތަކަށް ދީލައިނުލައި، ޙަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމަކަށް އެނބުރި އައުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
7 އޭޕްރިލް 2019
އިއްޔެ ބޭއްވެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 އޭޕްރިލް 2019
މި އެޕްރީލް މަހުގެ 7 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
6 އޭޕްރިލް 2019
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވޯޓުލައްވައިފި
6 އޭޕްރިލް 2019
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވޯޓުލައްވައިފި
6 އޭޕްރިލް 2019
މި ރާއްޖޭގެ ޖަޒީރާވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް އިސްކަންދޭ ބަޔަކަށްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
4 އޭޕްރިލް 2019
ސުނާމީ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން ދޫކުރި ލޯނުތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފި
3 އޭޕްރިލް 2019
ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބިޑް ކުރެވޭ އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކުރުމާއެކު މަޝްރޫޢުތަކުގެ އަގު 50 އިންސައްތަ ކުޑަވެގެން ހިނގައްޖެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 އޭޕްރިލް 2019
މާލޭ ސަރަހައްދަށް ޚާއްޞަކުރި ދަތުރުދާ ރަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއުލާނު ކޮށްދެއްވައި، ކޮންސެޕްޓް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި
2 އޭޕްރިލް 2019