ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސީޝެލްސްއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖެވަޑައިގެންފި
5 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
4 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހދ. ހަނިމާދޫ ރަށުކައުންސިލާއި އެރަށުގެ ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2019
ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ދެއްވި ފުރާމާނަ ޖާފަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
2 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލާއި އޮޑިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2019
އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމަކާއި އިތުރު މުހިންމު 6 އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސީޝެލްސް ސޮއިކުރައްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުޅުދުއްފުށީ ތިން ސްކޫލަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސީޝެލްސްގެ ނެޝަނަލް ހިސްޓްރީ މިއުޒިއަމާއި ޕަރސަވަރެންސް ސެކެންޑްރީ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2019
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސީޝެލްސްއާ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް ސީޝެލްސް ސަރުކާރުން ވަރަށް ހޫނު މަރްޙަބާއެއް ދަންނަވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2019