ރަސްގެތީމު ކައުންސިލަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކައުންސިލުތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ފެއްޓެވި މަސައްކަތުގެ ދަށުން ބައްދަލުކުރައްވާ 100 ވަނަ ކައުންސިލުކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރައްވައިފި
3 މާރިޗު 2024
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތައް އިތުރުވާނެގޮތަށް އަދި ރައްޔިތުން ކުރަންޖެހޭ ހޭދަތައް ކުޑަވާނެގޮތަށް ކަންކަން ގެންދަން އިސްކަންދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މާރިޗު 2024
މި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރާ 7 އާބަން ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި އުނގޫފާރު ހިމެނޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މާރިޗު 2024
އުނގޫފާރުގެ ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ވީހާވެސް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މާރިޗު 2024
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެރަށުގެ ކައުންސިލާ، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
2 މާރިޗު 2024
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 މާރިޗު 2024
އަޅުގަނޑަށް އެންމެ މުހިންމީ ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން ޔަޤީންވެގެންދާން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
2 މާރިޗު 2024
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެރަށުގެ ކައުންސިލާ، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
2 މާރިޗު 2024
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާނީ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށްކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި
2 މާރިޗު 2024
ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދާންވާނީ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 މާރިޗު 2024