ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލަރުން ވަނީ ނައިވާދޫގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައި
24 އޭޕްރިލް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އ.ދ. އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
24 އޭޕްރިލް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފުވައްމުލައްސިޓީއަށް ކުރެއްވި 2 ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
23 އޭޕްރިލް 2022
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޢިމާރާތްކުރާ ކީރިތި ޤުރްއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި
23 އޭޕްރިލް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް އެންމެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރެއްވި
23 އޭޕްރިލް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި
21 އޭޕްރިލް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލަރުން ވަނީ ދޮންފަނު ތަރައްޤީއަށް ސަރުކާރުން ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދަވާތީ އެކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައި
21 އޭޕްރިލް 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަރީ ކޮންސުލްސް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
19 އޭޕްރިލް 2022
އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް ދަ ނޭވަލް ސްޓާފް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
19 އޭޕްރިލް 2022
ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
19 އޭޕްރިލް 2022