ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ މައި އިންޖީނަކީ މުޖުތަމަޢެއްގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
26 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފަންނު އެކްސްޕޯ ބައްލަވާލައްވައިފި
26 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު, ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުންރާވާ ސަރައްޙައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވައި މިސްކިތް ރޭވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފި
26 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "ފަންނު އެކްސްޕޯ 2019" އަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި މައުރަޒު ބައްލަވާލައްވައިފި
25 ނޮވެންބަރު 2019
ޕޯޓްސް ޑްރައިވަރސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. މާޅޮސް ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
25 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 ނޮވެންބަރު 2019
ޖަޕާނުގެ ވޮލަންޓިއަރުންނާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވީރުގެ ސައިފޮދެއް ބާއްވަވައިފި
24 ނޮވެންބަރު 2019
"ނެކްސްޓް ސްޓެޕް" ކެރިއަރ ގައިޑަންސް އަދި މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ މައުރަޒު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ހުޅުވައިދެއްވައިފި
24 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އަދި ދެކުނުބުރީގެ ރަށްތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
24 ނޮވެންބަރު 2019