އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ޗީފް އޮފް އާރމީ ސްޓާފް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
2 އޮކްޓޫބަރު 2019
ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް އިންތިޒާމުކުރުން މުހިންމު - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން
1 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރާއްޖެއިން ފްރީޑައިވިންގް ވަރލްޑް ރެކޯޑް ޤާއިމުކުރުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
1 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޓީ ޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
30 ސެޕްޓެންބަރު 2019
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ޒުވާނުން ދުރުކުރުމުގައި ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންގެންދާ ގްރީން ކްރެސެންޓް ސޮސައިޓީގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
30 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
30 ސެޕްޓެންބަރު 2019
އަބަދަށްފެހި މަގުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެސަރަޙައްދު ބައްލަވާލައްވައިފި
30 ސެޕްޓެންބަރު 2019
އ.ދ. ގައި ތަޤްރީރުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
30 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެމްޓީސީސީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
29 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 ސެޕްޓެންބަރު 2019