‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޤަތަރާއި ޖަރުމަނަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
12 މާރިޗު 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަރުމަނުގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
10 މާރިޗު 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ޕްރިންސިޕަލުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކޮށް ސްކޫލުތަކާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ލިއުން ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފި
9 މާރިޗު 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހުޅުމާލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ރަމަޟާންމަހަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތައް ބައްލަވާލައްވައިފި
9 މާރިޗު 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސުލް ޖެނެރަލް އަދި އޮނަރަރީ ކޮންސުލް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
9 މާރިޗު 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން އައި.ޓީ.ބީ ފެއާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
8 މާރިޗު 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު, ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލް މެންބަރުން ވަނީ މި ސަރުކާރުން ފިޔޯރީގެ ތަރައްޤީއަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
8 މާރިޗު 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސާބިއާގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
6 މާރިޗު 2023
މަތީތަޢުލީމީ ދާއިރާތަކުގެ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައަށް މި މާރިޗުމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން ގެނެވުނު ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފްސީލް ސަރުކާރުން ހާމަކުރައްވައިފި
6 މާރިޗު 2023
އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމަކުން މެދުފަންތީގެ ޢާމްދަނީ ލިބޭ ޤައުމުތަކުގެ ފަންތިއަށް ހިޖުރަކުރާ ޤައުމުތަކަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބިދޭންޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 މާރިޗު 2023