ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް، އިސްރާއީލުން ހިންގާ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖްތަމަޢަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
16 އޮކްޓޫބަރު 2023
ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަކީ، ފަރުދީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ މައިގަނޑު އަސާސްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވިދާޅުވެއްޖެ
15 އޮކްޓޫބަރު 2023
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އަތްފޯރާފަށުގައި ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތުގެ ފަރުވާއާއި އެހީތެރިކަން ލިބުމަކީ ދުޅަހެޔޮ، އުފެއްދުންތެރި، މުޖުތަމައުއެއްގެ ނާރެސް – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން
10 އޮކްޓޫބަރު 2023
ފެެލިދެއަތޮޅާއި، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރިން ފާހަގަކުރެވޭ 12 ސަރަޙައްދެއް ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
10 އޮކްޓޫބަރު 2023
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2023
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައްވައިފި
8 އޮކްޓޫބަރު 2023
"އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް" ހިނގަމުންދާނީ، ސްޓެލްކޯ ގެ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ކަމަށް ހަމަޖައްސަވައިފި
8 އޮކްޓޫބަރު 2023
"އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް"، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ޤާއިމުކުރައްވައިފި
5 އޮކްޓޫބަރު 2023
ދުނިޔެއަށް އަންނަ އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ ބަދަލުތަކާ އެއް ހަމައެއްގައި ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ދެމެހެއްޓުމަށް، ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާތަކުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
5 އޮކްޓޫބަރު 2023
މިސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އަލަށް އުފެދޭ ސަރުކާރުންވެސް ކުރިޔަށް ގެންގޮސް، ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެއްވުމަށް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
2 އޮކްޓޫބަރު 2023