ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރގެ މަޤާމަށް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީ ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2020
ސަރުކާރާއި ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަން ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ކަނޑުފަޅުގެ ސާވޭ ނިންމާލައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2020
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ޔޫރަޕިއަން އެކްސްޓާނަލް އެކްޝަން ސަރވިސްގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2020
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ބަލައި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކަނޑުފަޅު ދިރާސާކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއް ރާއްޖެއާއި ސީޝެލްސް ގުޅިގެން ފެށުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި
8 ފެބުރުވަރީ 2020
ހަރުކަށި ފިކުރަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު ތިން ބިދޭސީއަކަށް ދިން ހަމަލާ ގުޅިގެން ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގެ އިސްފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
6 ފެބުރުވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
6 ފެބުރުވަރީ 2020
ދިވެހީންނާއި މި ޤައުމުގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ރައްކާތެރިކަން ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކުރާނަން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
6 ފެބުރުވަރީ 2020
ސަރުކާރުންދަނީ ދިވެހިންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅަމުން
6 ފެބުރުވަރީ 2020
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި
6 ފެބުރުވަރީ 2020
"ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީ" އިން "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުމުގެ ގޮތުން ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފި
6 ފެބުރުވަރީ 2020