ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، 'ޤަޟާއީ އަހަރު 2022' އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
24 މާރިޗު 2022
އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ފާހަގަކުރައްވައިފައިވާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އަންހެނުންނަށް ނަމާދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންހުރި އުނދަގޫތަކަށް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވައިފި
24 މާރިޗު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 މާރިޗު 2022
ރައްކާތެރި ދުޅަހެޔޮ ދެމެހެއްޓެނެވި މުސްތަޤްބަލަކަށްޓަކާ އެ މުޖުތަމަޢެއްގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން އޮތުން ލާޒިމު – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން
22 މާރިޗު 2022
ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކުރާ އީޖާބީ މަސައްކަތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
22 މާރިޗު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދިވެހި ސްކްރީން-ރީޑިންގ ސޮފްޓްވެއަރ 'ޝާމިލްއަޑު' އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
21 މާރިޗު 2022
އަލަށް އެކުލަވައިލެއްވި ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 މާރިޗު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް 2022"ގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑްތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފި
17 މާރިޗު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އުވާލައްވައިފި
17 މާރިޗު 2022
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އައު 5 މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
17 މާރިޗު 2022