ލާމަރްކަޒީ ނިޒާމާ ބެހޭގޮތުން ސްރީލަންކާގެ ވާދަވެރި ޕާޓީ ޔޫ.އެން.ޕީ.ގެ ލީޑަރ ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މިއަދު ތަޤްރީރު ކުރައްވައިފި
26 ޖަނަވަރީ 2009
އިންޑިޔާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އިންޑިޔާގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި. އޮސްޓްރޭލިޔާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ގަވަރނަރ ޖެނެރަލަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
26 ޖަނަވަރީ 2009
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބުކަމުގެ މަގާމަށާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ނައިބުކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސެވުން
26 ޖަނަވަރީ 2009
ދެމިނިސްޓްރީއެއްގެ މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބު ކަމުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ދެބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
25 ޖަނަވަރީ 2009
ސްރީލަންކާގެ ވާދަވެރި ޕާޓީ، ޔޫ.އެން.ޕީ.ގެ ލީޑަރ ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ، ނާއިބު ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
25 ޖަނަވަރީ 2009
ސްރީލަންކާގެ ވާދަވެރި ޕާޓީ، ޔޫ.އެން.ޕީ.ގެ ލީޑަރ ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ، ލާމަރްކަޒީ ނިޒާމާ ބެހޭގޮތުން ދެއްވާ ތަޤްރީރެއް މާދަމާ އޮންނާނެ
25 ޖަނަވަރީ 2009
ނާއިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު، އެމެރިކާގެ އާ ނާއިބު ރައީސް ޖޯސަފް ބައިޑްންއަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
25 ޖަނަވަރީ 2009
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ”ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ބިލް“ މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ވެވަޑައިގެންނެވި އެންމެ އަވަސް ފުރްޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމަވައި ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
25 ޖަނަވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އެމެރިކާގެ ޕެސިފިކް ފްލީޓްގެ ކޮމާންޑަރ އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
25 ޖަނަވަރީ 2009
އޯގާތެރިކަމާއި އަޅާލުމަކީ ސަރުކާރެއްގެ ސިޔާސަތު ބިނާކުރުމުގައި އަސާސެއް ކަމުގައި ނުވެއްޖެނަމަ، އެ ސަރުކާރަކުން ހިންގާ ސިޔާސަތަކީ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ސިޔާސަތެއްކަން އިންސާނީ ތަޖުރިބާ މިއަދުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަޤީންކޮށްދީފައި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. މި ފެށޭ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި، ކެއަރ ސޮސައިޓީއަށް ސަރުކާރުން އިމާރާތެއްގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
23 ޖަނަވަރީ 2009