ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ޖޫން 2019
ޤައުމުތަކާ އެކު ރާއްޖެއިން ގުޅުން އުފައްދައި ދަމަހައްޓާނީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އަމިއްލަވަންތަކަމަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތަށް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
19 ޖޫން 2019
މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމް 2019 ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ނިންމާލައިފި
18 ޖޫން 2019
ބޭރުގެ ހަ ޢިއްޒަތްތެރިއަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
18 ޖޫން 2019
ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޚާއްޞަ އެޑްވައިޒަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 ޖޫން 2019
ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމުގެ ބައިވެރިންގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި
17 ޖޫން 2019
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ބުރޫއަރާފާނޭފަދަ އެންމެހައި ކަންކަމުން ދުރުވުމަށް ދައުލަތުގެ ހުރިހައި މުއައްސަސާތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
17 ޖޫން 2019
މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހިމެނޭ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން-ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
17 ޖޫން 2019
ބޭރުގެ ތިން ޢިއްޒަތްތެރިއަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފި
17 ޖޫން 2019
ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ތަޞައްވަރު ކަށަވަރުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
17 ޖޫން 2019