އިންޑިޔާގެ 71 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
26 ޖަނަވަރީ 2020
ޗައިނާގެ އައު އަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޗައިނާގެ ވެރީންނަށް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
26 ޖަނަވަރީ 2020
ނޯވޭގެ އައު ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
26 ޖަނަވަރީ 2020
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
26 ޖަނަވަރީ 2020
ގްރީސް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނަޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
26 ޖަނަވަރީ 2020
ބަންގްލަދޭޝް ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
26 ޖަނަވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރީންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 ޖަނަވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދިއްގަރު ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
25 ޖަނަވަރީ 2020
އެންމެ މުހިންމުކަމަކީ ކުޑަކުދީންނަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، ރަނގަޅު ދަރީންތަކެއް ބިނާކުރުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
24 ޖަނަވަރީ 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދިއްގަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
24 ޖަނަވަރީ 2020