އައި. ޓީ. އެފް. ސީ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ފްރޭމްވޯކް އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2019
މެންޓަލް ހެލްތް އެމްބެސެޑަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕީ އެލް ކިޑްސް ޕްރީ ސްކޫލް ރީބްރޭންޑްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
8 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
7 އޮކްޓޫބަރު 2019
މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ މަޞްލަޙަތު އިސްކުރުމަށާއި އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި އަސާސްތަކާ ޚިލާފުނުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
7 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
7 އޮކްޓޫބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހަރުދަނާ ޞަޚްޞިއްޔަތެއްގެ ވެރި ދަރިވަރުންތަކެއް އުފެއްދުމަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
5 އޮކްޓޫބަރު 2019
ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ފަންޑް ރެއިސިންގ ގާލާ ޑިނަރގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
4 އޮކްޓޫބަރު 2019
ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ތިމާވެއްޓާއި ރަޙުމަތްތެރި، އިސްރާފުވުން ކުޑަ ގޮތްތަކަށް އިސްކަންދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ގޮވާލައްވައިފި
4 އޮކްޓޫބަރު 2019