ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ، ކޯވިޑް-19 އިން ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އެންމެންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
10 ޑިސެންބަރު 2020
މަސްވެރިކަމަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުޅާ އިޤްތިޞާދީ ވަސީލަތައް ހެދުމުގެ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
10 ޑިސެންބަރު 2020
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ، ކޮރަޕްޝަނަށް ނޫނެކޭ ބުނެ، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ރިޕޯޓްކުރަން ހިތްވަރު ދިނުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
9 ޑިސެންބަރު 2020
"ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ވަގުތީ ލިސްޓު ޢާންމުކޮށްފައިވާ ކެޓެގަރީތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ނޫސްވެރިންނާ ޙިއްޞާކުރައްވައިފި
9 ޑިސެންބަރު 2020
‎އައްޑޫ ފްލައިންގ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ ކިބައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި
9 ޑިސެންބަރު 2020
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
9 ޑިސެންބަރު 2020
އިޖުތިމާޢީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ނޫސްވެރިން މިހާރަށްވުރެ ފުޅާ ދައުރެއް އަދާކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި
8 ޑިސެންބަރު 2020
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައްވައިފި
8 ޑިސެންބަރު 2020
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެ، މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
8 ޑިސެންބަރު 2020
ސާކްގެ ޤައުމުތަކުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، އެ ޖަމުޢިއްޔާއަކީ އިތުރަށް މަންފާ ކުރަނިވި ގުޅުމަކަށް ހެދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވައިލައްވައިފި
8 ޑިސެންބަރު 2020