ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހަށް ފޮނުއްވައިފި
26 އޮގަސްޓް 2019
ކިރިބާސްގެ ކުރީގެ ރައީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
26 އޮގަސްޓް 2019
އޭޑީބީގެ ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
26 އޮގަސްޓް 2019
އުކުޅަހު ޓެކް ފެއާ އަދި ސްކީމާ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
26 އޮގަސްޓް 2019
ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
26 އޮގަސްޓް 2019
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
25 އޮގަސްޓް 2019
ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
25 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 އޮގަސްޓް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާފަންނު މަދަރުސާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ތުއްތު ކުދިންނާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލައްވައިފި
25 އޮގަސްޓް 2019
މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީއަށް 10 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުޅުނު ކްރިކެޓް މެޗް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި
24 އޮގަސްޓް 2019