ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
4 އޮގަސްޓް 2009
އެމެރިކާ އެމްބަސީގައި ހުންނަވާ ޝާޒޭ ދަފެއަރއާ ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
4 އޮގަސްޓް 2009
ރާއްޖޭގައި ބިން އުފެއްދުމާއި، ބިން އިތުރުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
4 އޮގަސްޓް 2009
ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ރިޒަރވާއި އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރައްވައި، އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯއްދެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 އޮގަސްޓް 2009
ވީ.ޓީ.ވީ އިން ދައްކާ މާކަނާ ޝޯގައި ހިމެނޭ ޚިޔާލީ ރާއްޖެއެއްގެ ރައީސްގެ ބައި ދައްކުވައިދޭ ޝަޚްޞިއްޔަތު ބަދަލުކުރެއްވުމަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަރުޙީބު ދެއްވާ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2009
ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި ސިފައިންގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު، ނައިބު ރައީސް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފިލިޕީންސްގެ ރައީސާއަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 އޮގަސްޓް 2009
ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އިބްރާހީމް ޙުސައިން ޒަކީ، އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި
2 އޮގަސްޓް 2009
ނުކުޅެދޭ ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތަކީ، ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވަރަށްބޮޑު ސަމާލުކަމެއްދީގެން ދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތެއް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
1 އޮގަސްޓް 2009
މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި، ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްދެއްވުމަށް ރާއްޖޭގެ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަނަށާއި، ސްކައުޓް ޙަރަކާތަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
1 އޮގަސްޓް 2009