ސްރީލަންކާގައި ޖާނުންފިދާވެގެންދިން ޙަމަލާ ކުށްވެރި ކުރައްވައި، ރައީސް ނަޝީދު ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
12 މާރިޗު 2009
ދެސަފީރުންގެ މަގާމަށާއި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއްގެ މަގާމަށާއި، އެންވޯއިއެއްގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު މިއަދު ދެއްވައިފި. ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު މިދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވަމުން ކަމަށާއި، ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތާއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ދަނީ ގުޅެމުން ކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
11 މާރިޗު 2009
މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ކުއްޖަކު މަރާލުމާ ގުޅިގެން، އެ ޢަމަލު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރި ކުރައްވައި، އެފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އަޅުއްވަންވީ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
10 މާރިޗު 2009
އުތުރު އަޔަރލޭންޑްގައި ހިނގި ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާތައް ކުށްވެރި ކުރައްވައި، ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
10 މާރިޗު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިންޑިއާ ސަފީރު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
10 މާރިޗު 2009
ކޮމަންވެލްތު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީއަށާއި، ކޮމަންވެލްތު ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
9 މާރިޗު 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ނަރުހުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިސްބޭފުޅުންނާ
މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
8 މާރިޗު 2009
ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނަށް ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައިވެސް ކަންކަން ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
7 މާރިޗު 2009
2009 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 މާރިޗު 2009
ކޮސޯވޯގެ މިނިވަންކަން ދިވެހިރާއްޖެއިން ގަބޫލުކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ރިޝްވަތެއް ހިފައި، އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވޭތޯ ބައްލަވައި، މިއިން ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާނަމަ އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލީސް ސަރވިސްއަށް އަންގަވައިފި
5 މާރިޗު 2009