ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާގެ ލަޤަބް އަރުވައިފައިވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ޢާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
31 ޖަނަވަރީ 2021
ދިވެހި ދައުލަތަށް ވަރަށްގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ އަދި ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބް އަރުވާފައިވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވައިފި
31 ޖަނަވަރީ 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި
25 ޖަނަވަރީ 2021
ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން ގިންތީގެ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
25 ޖަނަވަރީ 2021
ކުނީގެ މިންވަރު މަދުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އިޚްތިޔާރުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ގޮވައިލައްވައިފި
25 ޖަނަވަރީ 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020 އަށް އެއްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މިއަދު ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑު އެކުލަވައިލައްވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
21 ޖަނަވަރީ 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑް އެކުލަވައިލައްވައިފި
20 ޖަނަވަރީ 2021
ކޯވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވައިފި
20 ޖަނަވަރީ 2021