މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު މިރޭ ދެއްވައިފި
10 ނޮވެންބަރު 2019
ސޯލޯ އާރޓް އެގްޒިބިޝަން، “އިމްޕަރމަނަންސް” ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި
9 ނޮވެންބަރު 2019
ކީރިތި ރަސޫލާ مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ޢީދު މީލާދުގެ މުނާސަބާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ތަހުނިޔާއާ ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުއްވައިފި
9 ނޮވެންބަރު 2019
ސްޓެމް ފެސްޓް 2019 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
8 ނޮވެންބަރު 2019
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާގޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވައިފި
7 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާދިއްފޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
7 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
7 ނޮވެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ވަފުދާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
7 ނޮވެންބަރު 2019
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު، މިއަހަރު 39 ބޭފުޅަކަށް ދެއްވުމަށް ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމަވައިފި
7 ނޮވެންބަރު 2019
"ނެޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ރިވައިޓަލިޒިން ޕަބްލިކް ހެލްތް" މަހާސިންތާ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
6 ނޮވެންބަރު 2019