ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް ގެ ނަން، ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2019
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެ އޮތޯރިޓީގެ އިސްފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އާރކްގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ރެޕްރެސެންޓެޓިވް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހަތް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސް އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވަން ފުރާވަޑައިގެންފި
21 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަންތައް މީހުންނޫޅޭ ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވީހާ އަވަހަކަށް ފެށުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންގަވައިފި
21 ސެޕްޓެންބަރު 2019
މިރޭ މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ވަޒީރުން މަޖުލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވައިފި
21 ސެޕްޓެންބަރު 2019
މިރޭ ހިނގި ފަދަ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނަން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
20 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ފަރުދީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް ކުރަންޖެހޭކަމެއް - ނައިބު ރައީސް
20 ސެޕްޓެންބަރު 2019