ދައުލަތުން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
21 ޖުލައި 2019
މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
21 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނެ
21 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބާއްވަވާ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން ޖުލައި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި
21 ޖުލައި 2019
ރައީސް އޮފީހާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ބާއްވާ އެމެޖެންސީ ޙާލަތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި
21 ޖުލައި 2019
މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފުރަތަމަ ފުރި ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
21 ޖުލައި 2019
15 އަހަރުންދަށުގެ ޔޫއޭފާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓޯނަމެންޓްގައި ރާއްޖެއާއި ބޫޓާން ބައްދަލުކުރި މެޗް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފި
20 ޖުލައި 2019
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ޓީމުތަކަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ބައިވެރިވި ބައެއް ކުޅިވަރުތައް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި
20 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޮރިޝަސްގެ ބޮޑު ވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
20 ޖުލައި 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޮރިޝަސްގެ ވަގުތީ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
20 ޖުލައި 2019