ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މިއަދު ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
13 ޑިސެންބަރު 2021
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
13 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
13 ޑިސެންބަރު 2021
ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ރާއްޖެއަށް އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަމުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
12 ޑިސެންބަރު 2021
މި ޤައުމުގެ ޒުވާން ޖީލު އުންމީދުކުރާގޮތަށް، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮދިނުމުގައި ސަރުކާރުން ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ އަދާކުރަމުންދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރުވައިފި
12 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ މި ސަރުކާރުން ދާންދޫގައި އަލަށް ގިނަ ތަރައްްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ފަށައިގެން ހިންގަމުންދާކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައި
12 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި
12 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވެވި ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް މާލެއަތޮޅު ގާފަރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
11 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކ. ގާފަރު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ އެރަށުގައި އައިސް ޕްލާންޓާއި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފުވެގެން ދިޔުންް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައި
11 ޑިސެންބަރު 2021
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކ. ގާފަރުގައި ބައެއް މަސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެމީހުންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއްސަވާ މަސްވެރިކަމުގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
10 ޑިސެންބަރު 2021