ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު، ސިންގަޕޫރުގެ މިނިސްޓަރ ފޯ ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
25 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ. ހުޅުދެލި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 އޭޕްރިލް 2019
ސިންގަޕޫރުގެ ސެންޓްރަލް ނާކޮޓިކްސް ބިއުރޯ އަދި ޕްރިޒަން ސަރވިސްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 އޭޕްރިލް 2019
އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 58 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
25 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 އޭޕްރިލް 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 އޭޕްރިލް 2019
މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި
24 އޭޕްރިލް 2019
ސެނެހިޔާގެ ނަމުގައި ހިންގާ ސިފައިންގެ ކްލިނިކް، ފެންވަރު ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުރިހާކަމެއް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
23 އޭޕްރިލް 2019